Urad za tehnične zadeve

 

 

 

Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
vodja Uradja za tehnične zadeve Sašo Govekar 04 237 31 10
delovodja V Zdenka Kogej 04 237 31 10
višji referent Bojan Leskovar
04 237 31 41
strokovni sodelavec VI. Gregor Mesarič 04 237 31 09
Informacijsko-tehnološka podpora    
višji svetovalec Marinka Arh 04 237 35 85
delovodja V Luka Meglič 04 237 33 50
Arhiv    
dokumentalist VII/2 Vid Krčmar 04 237 33 66
Tehnično vzdrževanje    
koordinator V Mirko Draksler 04 237 31 91

 

Urad za tehnične zadeve opravlja naslednje naloge:

 • vodi evidenco vseh sklenjenih pogodb s strani občine,
 • opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko pravnimi zadevami, ki ne spadajo v področje investicij,
 • načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z zgradbo občine, voznim parkom in drugimi materialno tehničnimi sredstvi,
 • izvaja aktivnosti tehničnega vzdrževanja objektov občine in voznega parka,
 • vodi evidenco razporeda zasedenosti službenih vozil in skrbi za brezhibnost in urejenost vozil,
 • načrtuje in vodi posodabljanje in vzdrževanje informacijskega sistema,
 • vodi evidenco informacijske opreme v občini,
 • administrira spletno stran Mestne občine Kranj,
 • organizira naloge pisarniškega poslovanja,
 • izvaja aktivnosti centralnega elektronskega in fizičnega arhiviranja gradiv,
 • vodi razvid zadev in dokumentov,
 • načrtuje, nabavlja in vodi razvid materialno tehničnih sredstev za potrebe delovanja občinskih organov in občinske uprave,
 • skrbi za kopiranje obsežnejših gradiv za potrebe občine in gradiv za potrebe sveta občine, ter drugih organov občine,
 • izvaja naloge telefonske centrale,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.