Urad za družbene dejavnosti

Manja Vovk

vodja Urada za družbene dejavnosti

 

T: 04 237 31 61

F: 04 237 31 69

E: manja.vovk@kranj.si

 

 

 

 

 

 

 

Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
vodja Urada za družbene dejavnosti Manja Vovk
04 237 31 61
koordinator V Marija Otoničar 04 237 31 61
Služba za šport in kulturo    
višji svetovalec Marko Trebec 04 237 31 81
višji svetovalec Petra Polak 04 237 31 62
Služba za predšolsko vzgojo in izobraževanje    
podsekretar Brane Šimenc 04 237 31 65
višji svetovalec Darja Veternik 04 237 33 82
višji svetovalec Maja Pritekelj 04 237 33 71
višji referent Barbara Govekar 04 237 33 71
Služba za socialno varstvo in zdravstvo    
višji svetovalec Tina Bermež 04 237 31 64

 

 

Urad za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:

 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju predšolske vzgoje,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju obveznega in nadaljnjega šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju razvoja kulture,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju razvoja športnih dejavnosti za vse generacijske skupine in skrbi za pripravo in izvrševanje programov športa,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju izvrševanja mladinskih dejavnosti z namenom preprečevanja oblik zasvojenosti in aktivnega vključevanja mladih v družbo,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju socialnega varstva in zdravstva,
 • načrtuje in izvaja družinsko in mladinsko politiko,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju posebnih skupin (veteranske organizacije in društva upokojencev),
 • vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev,
 • načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad zakonitostjo in izvajanjem nalog in poslovanja družbenih javnih služb,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javne razpise s področja dela (javni razpisi za nevladne organizacije),
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja urada,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja urada,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja urada,
 • proučuje in pripravlja standarde in normative za opravljanje storitev oziroma dejavnosti na posameznih področjih,
 • vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov,
 • nudi strokovno pomoč javnim zavodom pri njihovem delu,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.