Urad za finance

Urad za finance opravlja naslednje naloge:

 • opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvrševanju proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in poročila o realizaciji proračuna,
 • koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter obvešča župana in direktorja o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
 • skrbi za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja urada,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja urada, 
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja urada,
 • pripravlja in vodi premoženjsko bilanco občine,
 • vodi gospodarjenje z občinskim finančnim premoženjem,
 • vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja analize in finančna poročila,
 • opravlja knjigovodsko-računovodska dela za svet občine, nadzorni odbor, župana, upravo, medobčinske organe in krajevne skupnosti in ustanovljene občinske sklade,
 • skrbi za obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
 • zagotavlja strokovno pomoč organom občine pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

 

 Delovno mesto
 
 Ime in Priimek
 
Telefon
 
 podsekretar- načelnik urada Mirko Tavčar 04 237 31 71
 Služba za proračun    
 računovodja VII/2-II Martina Žerovnik 04 237 31 78
 finančnik VII/2-II Saša Kunstelj 04 237 33 52
 Knjigovodsko-računovodska služba    
 višji svetovalec Tanja Aljaž 04 237 31 73
 finančnik VI Marija Maruša Jerončič 04 237 31 79
 finančnik V Polona Končan 04 237 31 80
 finančnik V Mateja Kne 04 237 31 76
 finančnik V Andreja Trnovec 04 237 31 75
 finančnik V Magda Lokar Perkovič 04 237 35 82
 finančnik V Leja Kern 04 237 31 85
 finančnik V Marta Kosirnik 04 237 31 77
 finančnik V Marjana Soklič 04 237 31 72
 finančnik V Brigita Urbanc 04 237 31 70
 finančnik V Vanda Ješe 04 237 32 67
 finančnik V Mojca Pugelj  04 237 31 70

 

 

     

 

VIZITKA

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 237 30 00
F: +386 (0)4 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si