Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

 

 

 

Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe Miha Juvan 04 237 31 40
delovodja V Jelena Krgović
04 237 31 40
podsekretar Marko Hočevar 04 237 31 49
Služba za gospodarski razvoj    
višji svetovalec Barbara Čirič 04 237 31 30
višji svetovalec Tanja Varl 04 237 31 34
Služba za gospodarske javne službe    
višji svetovalec Martina Jaklič 04 237 31 22
višji svetovalec Gregor Oblak 04 237 31 46
višji svetovalec Miha Buh 04 237 33 54
delovodja V Aleksandar Delić 04 237 31 39
strokovni sodelavec VII/1 Nataša Žibert 04 237 31 96
svetovalec Uroš Kavdik 04 237 31 56
višji svetovalec Petra Fortuna 04 237 31 57
podsekretar Slavko Savić  

 

Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strategijo razvoja občine iz področja, ki ga pokriva ter skrbi za znanost in trajnostni razvoj v občini,
 • sodeluje pri izdelavi območnih in regijskih razvojnih načrtov iz področja, ki ga pokriva,
 • načrtuje in izvaja naloge pri razvoju malega gospodarstva, podjetništva in obrti,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja javnih del,
 • pripravlja pogodbe za javna dela, skrbi za sprejemanje programov in pisanje odredb,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja kmetijstva,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja zaščite živali,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja turizma,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja prireditev,
 • izvaja upravne naloge na področju gostinstva in trgovine, 
 • skrbi za realizacijo razvojnih programov občine in uravnoteženega razvoja občine iz področja, ki ga pokriva,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja urada,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja urada, 
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja urada,
 • opravlja naloge celostnega razvoja občine tako, da izvaja svetovanje in koordinacijo pri pripravi razvojnih programov uradov,
 • opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s področja dela,
 • pripravlja strokovne podlage in podaja mnenja k oblikovanju tarif, taks in cen storitev javnih podjetij, javnih zavodov, iz koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih dobrin iz področij ki jih pokriva,
 • opravlja strokovne, upravne in administrativne naloge tekočega vzdrževanja s področja gospodarskih javnih služb iz področij ki jih pokriva,
 • pripravlja smernice in mnenja k prostorskim aktom iz področij ki jih pokriva,
 • pripravlja pogoje in soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja iz področij ki jih pokriva,
 • opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja vzdrževanja objektov ter omrežij komunalne infrastrukture (otroških igrišč, zelenih in drugih javnih površin, javne razsvetljave),
 • opravlja naloge s področja urejanja prometa, varnosti v cestnem prometu ter v zvezi z avtobusnimi prevozi,
 • opravlja naloge s področja obveznih gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin) ter energetike,
 • opravlja naloge s področja upravljanja z vodami,
 • opravlja upravne in strokovne naloge s področja komunalnih taks,
 • opravlja nadzor nad zakonitostjo delovanja izvajalcev javnih služb s področja urada.