Predstavitev dela občinske uprave

Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: občina) opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb in druge naloge. Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Mestne občine Kranj ter odlokom.


Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje s krajevnimi skupnostmi, občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.


Javnost dela občinske uprave se skladno s statutom občine zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z organizacijo in sodelovanjem na okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.


Uradna sporočila za javnost, informacije, pojasnila in druge podatke dajejo skladno s statutom občine predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, podžupan in direktor občinske uprave, po pooblastilu župana pa lahko tudi vodja notranje organizacijske enote občinske uprave ali drug javni uslužbenec občinske uprave.


Organizacija občinske uprave zagotavlja zakonito, strokovno in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito, strokovno in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank, smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi, koordinirano izvajanje nalog in izvajanje projektnih nalog, notranji nadzor nad opravljanjem nalog, sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami.


Naloge občinske uprave se opravljajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:

 • urad za družbene dejavnosti,
 • urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
 • urad za okolje in prostor,
 • projektna pisarna v okviru katere deluje služba za investicije,
 • urad za finance,
 • kabinet župana,
 • urad za splošne zadeve,
 • urad za tehnične zadeve,
 • Služba za zaščito in reševanje,
 • Medobčinski inšpektorat Kranj,
 • Skupna služba notranje revizije Kranj.


Medobčinski inšpektorat Kranj kot organ skupne občinske uprave opravlja upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic skladno z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.


Skupna služba notranje revizije Kranj kot organ skupne občinske uprave opravlja naloge vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov skladno z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.


Notranje organizacijske enote opravljajo glede na področje, ki ga pokrivajo, tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na občino.


Predstojnik občinske uprave je župan, ki nadzoruje in usmerja delo občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki je za svoje delo ter delo občinske uprave odgovoren županu.
 

 

Glavna in sprejemna pisarna

Glavna in sprejemna pisarna je notranja organizacijska enota občine, ki prejema, odpira, evidentira, signira, klasificira, datira in razvršča prejeto pošto, pripravlja izhodno pošto in skrbi za odpremo dokumentarnega gradiva.


Glavna in sprejemna pisarna je zadolžena za poslovanje s pisarniškim dokumentarnim gradivom. Glavna in sprejemna pisarna delujeta znotraj Urada za splošne zadeve.

Glavna in sprejemna pisarna je razdeljena na tri enote: glavno pisarno, sprejemno pisarno in pošto.

 

Naloge glavne pisarne so prejem pošte v elektronski obliki, odpiranje pošte v elektronski obliki, klasificiranje dokumentarnega gradiva, signiranje dokumentarnega gradiva, evidentiranje dokumentarnega gradiva, razvrščanje dokumentarnega gradiva po predalih, ki se nahajajo na pošti, za posamezne notranje organizacijske enote.

 

Naloge sprejemne pisarne so prejemanje dokumentarnega gradiva neposredno od stranke, sortiranje dokumentarnega gradiva, klasificiranje dokumentarnega gradiva, signiranje dokumentarnega gradiva, evidentiranje dokumentarnega gradiva, razvrščanje dokumentarnega gradiva po predalih, ki se nahajajo na pošti, za posamezne notranje organizacijske enote.

 

Naloge pošte so prejem pošte v fizični obliki, odpiranje pošte v fizični obliki, datiranje prejete pošte, razvrščanje nedokumentarnega gradiva po predalih, ki se nahajajo na pošti, za posamezne notranje organizacijske enote, odpremo pisarniškega dokumentarnega gradiva.