Novice

10. junij, 2015
Rebalans proračuna sprejet z 29 glasovi ZA

Kranj, 10. junij 2015 – »Vloženega je bilo veliko truda, da smo rebalans proračun za leto 2015 uravnotežili in vanj umestili projekte, ki so pomembni tako za podporo novim delovnim mestom kot za razvoj podjetništva. Planirana so sredstva za pripravo projektov za kandidaturo za evropska sredstva, več sredstev namenjamo za investicije po krajevnih skupnostih, za infrastrukturne objekte, ureditev moderne tržnice, za širokopasovno omrežje, kolesarsko mrežo, novost je izposoja koles (rent-a-kolo),« je zadovoljen župan Boštjan Trilar po sprejetju rebalansa proračuna. Svetnice in svetniki so ga na seji 10. junija 2015 sprejeli s kar 29 glasovi za.

 

Mestna občina Kranj se je pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2015 soočila z več izzivi. Upoštevati je bilo treba znižanje povprečnine (1,5 milijona evrov) na prihodkovni strani, pri odhodkih pa stroške, ki bi morali biti upoštevani že v proračunu preteklega leta ali preteklih let, med njimi:
• tožba NLB (442.000 €)
• manjkajoča dela pri centralni čistilni napravi (2,5 mio € elektroinštalacije, 400.000 € rušitvena dela)
• postarheologija v starem Kranju (600.000 €)
• tožba Dimnikarstva Dovrtel (800.000 €)
• urejanje Poti na Jošta (700.000 €)
• še neplačana dela po krajevnih skupnostih, opravljena v letu 2014 (66.000 €)
• ureditev Savskega drevoreda v Struževem (44.000 €).
V rebalans proračuna je bilo uvrščenih za 1.229.000 evrov novih projektov in upoštevana optimizacija stroškov v obsegu 210.000 evrov.
Projekti, ki so na novo vključeni v proračun 2015:
- vrtec Čirče (70.000 €) – da se zaključi v letu 2014 začeta investicija,
- ureditev manjših parkirišč (55.000 €)
- vzdrževanje in obnove šol (220.000 €)
- Regijski večnamenski športno-vadbeni center (RVŠVC) (55.000 €) – novelacija dokumentacije
- kolesarska mreža (30.000 €)
- rent-a-kolo (30.000 €) – vzpostavitev sistema izposoje koles za prevoze v mestu in okolici
- podjetniški inkubator (15.000 €) – vzpodbude za mlade, da stopijo v svet podjetništva
- master plan Kranja (70.000 €) – vzpostavitev informacijskega sistema za pomoč potencialnim investitorjem o poslovnih lokacijah, hkrati pa pomoč pri usmeritvah, katere gospodarske panoge so perspektivne za Kranj
- postarheologija (173.000 €) – stroški ohranjanja arheoloških najdb, ki so prišle na dan ob prenovi ulic starega Kranja za leto 2015
- investicije po KS (100.000 €)
- stara Sava (6.000 €) – zasnova ureditve območja ob centru Kranja
- EU projekti (75.000 €) – sredstva za pripravo projektov, s katerimi se bo možno prijaviti na razpise za sofinanciranje, takoj ko bodo odprti
- načrt razvoja širokopasovnega omrežja (20.000 €) – podlaga, da se zagotovijo internetne povezave tudi na območjih, kjer jih še ni, in sicer, da jih zgradijo lokalni izvajalci, če sistemski operaterji niso zainteresirani
- tržnica (20.000 €)
- Pot na Jošta (220.000 €) – ureditev ceste in odvodnjavanja mimo graščine v Stražišču
- ekološki otoki (70.000 €)


V rebalansu proračuna je sicer na prihodkovni strani 69,9 milijona evrov, na odhodkovni 84 milijonov evrov. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki se bo pokrila iz ostankov sredstev na računu ob zaključku preteklega leta v višini 5,3 milijona evrov in z zadolžitvijo do 8,8 milijona evrov. Pri odhodkih je za izvedbo načrtov razvojnih programov planirano 46,3 milijona evrov. Od decembra 2014 sprejetega proračuna je znesek nižji za 700.000 evrov, pri čemer je največ prihranka na projektu Gorki, za katerega je v rebalansu planiranih 35,8 milijona evrov, prej pa je bila ta številka 38 milijonov evrov.