Novice

12. junij, 2015
V prvem branju sprejet Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem in kulturo Kranj

Ker sedanji Zavod za turizem Kranj že nekaj časa opravlja naloge, ki segajo na področje kulture, se je kot dobra razvojna usmeritev pokazal predlog, da sedanji zavod širše delovanje opredeli v ustanovitvenem aktu in tako pridobi podlago, da s projekti kandidira na državnih ali evropskih razpisih tako za področje turizma kot kulture. V prvem branju so svetniki v zelo konstruktivni debati dali svoje pripombe, ki se bodo v največji možni meri upoštevale v gradivu za drugo branje odloka.


Po hitrem postopku so bile sprejete tudi spremembe odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, ki bo tako v upravljanje prevzela Medgeneracijski center v Kranju. Ker Ljudska univerza že sedaj opravlja programe vseživljenjskega učenja in medgeneracijske programe je to učinkovita rešitev za nadaljnji razvoj tega segmenta.


V prvem branju so bile sprejete še spremembe Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – spremembe se nanašajo na uskladitev ožje sestave sveta in sestavo stalnih delovnih skupin z Zakonom o voznikih.
Potrjeni so bili: pravilnik za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, sklep o dodelitvi koncesij na področju predšolske vzgoje in spremembe pravilnika o izvajanju postopkov javnih naročil na področju družbenih dejavnosti.


Razprava o Programu kulture v MO Kranj 2016-2020 pa se bo nadaljevala predvidoma na jesenski seji mestnega sveta.