Novice

11. november, 2015
Kranjska občina želi postati privlačna lokacija za nove poslovne priložnosti

Kranj, 11. novembra 2015 - V Trajnostni urbani strategiji (TUS) je Mestna občina Kranj zapisala, da želi postati mesto novih poslovnih priložnosti za ponovni zagon gospodarstva. Gospodarska kriza je v kranjski občini namreč povzročila nadaljnje upadanje obsega gospodarske dejavnosti in izgubo 2000 delovnih mest. Zato je eden izmed najpomembnejših ukrepov uvedba načrtne in bolj aktivne politike mesta za spodbuditev gospodarskega napredka in vzpostavitev pozitivnega inovacijskega okolja. Zaznati je povečan interes s strani podjetnikov, tako takih, ki želijo na novo priti v Kranj, ali pa tukaj razširiti obstoječe zmogljivosti.

Zato je občina lastnikom zemljišč oziroma stavb v obstoječih in predvidenih poslovnih conah, opredeljenih v veljavnem občinskem prostorskem načrtu mesta Kranja, poslala anketo, s katero želi ugotovili pripravljenost lastnikov za sodelovanje z občino pri razvoju poslovnih priložnosti. Odgovori bodo služili kot usmeritev pri izdelavi ciljnega načrta razvoja poslovnih con v mestni občini Kranj ter bodo v pomoč pri promociji in trženju lokacij, pri pripravi prostorskih aktov in pri načrtovanju gradnje komunalne opreme.

Eden prvih korakov za ponovni razvoj gospodarstva je prepoznati in ovrednotiti potenciale poslovnih con, jih kategorizirati glede na izvedljivost hitrih razvojnih korakov in jih načrtno pripraviti za investitorje. Občina se je zato odločila, da na področju razvoja poslovnih con izdela t. i. ciljni načrt razvoja poslovnih con, ki bo v obliki seznama najperspektivnejših lokacij, na katerih bo realno možno začeti razvijati oziroma nadaljevati gospodarske dejavnosti in vzpostaviti pogoje za to, da bo Kranj ponovno postal atraktivna poslovna lokacija. Predpogoj za to je ponudba raznolikih lokacij, prepoznavnost lokacij med investitorji na domačem in tujih trgih ter vzpostavitev ustreznega poslovnega okolja. Izredno pomemben kriterij pri ovrednotenju ustreznosti poslovne cone je vsekakor lastništvo, ki lahko pomembno podpira razvoj.
Anketa je na voljo na spletni strani www.prikaz.si, kjer je na voljo tudi prikaz obstoječih poslovnih con po občinskem prostorskem načrtu. Pomembno je, da bodo lastniki zemljišč oziroma stavb pripravljeni sodelovati, saj bo to eden od ključnih elementov za presojo, katere cone bodo imele možnost za razvoj, nadgradnjo. Prav zato bodo odgovori lastnikov tako pomembni. Zato tudi apel s tega mesta lastnikom, da ankete izpolnijo in pošljejo občini. Po obdelavi vseh anket in drugih strokovnih ocenah bo vzpostavljen nov spletni portal, ki bo preko con, ki bodo prepoznane kot najperspektivnejše, predstavljal Mestno občino Kranj kot mesto poslovnih priložnosti.

Še nekaj statistike:
-       poslanih je bilo 400 anket,
-       zajetih je bilo približno 180 hektarjev zemljišč z oznako »I – območja proizvodnih dejavnost«,
-       zajetih je bilo 21 območij,
-       kot zanimivost: skupna površina predvidenih in obstoječih poslovnih con po občinskem prostorskem načrtu je v velikosti 244 nogometnih igrišč.