Novice

31. maj, 2012
Občinski prostorski načrt v zaključni fazi

Mestna občina Kranj pripravlja urbanistično strategijo razvoja v občinskem prostorskem načrtu (OPN). Sam dokument je v zaključni fazi in pričakujemo sprejetje konec leta 2012 oziroma v prvi polovici leta 2013. S sprejetjem navedenega dokumenta bodo postavljeni temelj in usmeritve srednjeročnega razvoja kranjske občine in samega mesta Kranj.


V dokumentu je začrtana nova prometna ureditev z umestitvijo severne in zahodne obvoznice v prostor, prav tako se umešča v prostor nova trasa hite železnice, vključno z novo železniško in avtobusno postajo na območje Zlatega polja. Predvidena je nova cestna povezava med Škofjo Loko in Kranjem z navezavo na avtocesto. Poleg navedenih prometnih ureditev v dokumentu OPN so v predstavljena nova stavbna zemljišča, opredeljena po namenski rabi, na katerih bo mogoče graditi. S tem se odpira priložnost za nove investicije, tako v gradbene infrastrukturne objekte kot gradnja poslovnih in stanovanjskih objektov. Gradnja in vlaganja v odprtje novih objektov bodo posledično vplivali na zagon gospodarstva in prispevali k pozitivnemu razvoju občine. Posebna pozornost je namenjena degradiranim območjem, ki jih je na območju kranjske občine kar precej, predvsem zaradi zatona določenih gospodarskih panog.


Postopki pri pripravi OPN-ja so v zaključni fazi, potrebno je pridobiti pozitivno mnenje za okoljsko poročilo, katerega ključni del so predhodne arheološke raziskave, ki se jih izvaja na območjih, kjer gre za spremembo namembnosti zemljišč. Arheološke raziskave bodo zaključene predvidoma do konca maja 2012, tako da soglasje k okoljskemu poročilu pričakujemo do konca junija 2012. Potem sledi še zadnja faza izdelave OPN-ja, in sicer pridobitev pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora, ki morajo biti usklajena med posameznimi soglasjedajalci. Za izvedbo tega dela, po optimistični varianti, na občini predvidevajo šest mesecev, tako da bi dokument dali v sprejemanje mestnemu svetu konec leta 2012.