Novice

13. september, 2012
Tehnično ekonomska optimizacija vodovodnega sistema
Kranj, 11. september 2012 - Komunala Kranj je v sodelovanju z Mestno občino Kranj predstavila zaključek prve faze pripravljalnih storitev tehnično-ekonomske optimizacije obratovanja vodovodnega sistema, ki so jih izvedli v procesih upravljanja vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Kranj v mestni občini Kranj s podjetjem Eltec Petrol. Glavni namen vzpostavitve procesa tehnično-ekonomske optimizacije obratovanja vodovodnega sistema je zagotavljanje nemotene in varne vodooskrbe ob najmanjših stroških. Pri tem je eden pomembnejših ciljev tudi zmanjševanje vodnih izgub.
 
Kot je opozoril župan Mohor Bogataj, se v vodovodnem omrežju od črpališča do porabnikov izgubi okoli 40 odstotkov kakovostne pitne vode. »Vzpostaviti moramo sistem, ki bo zmanjšal izgube pod 30 odstotkov. Cilj je tudi, da strošek dobave pitne vode ostane na isti ravni ali se celo zmanjša.«
Direktor občinske uprave Mitja Herak je poudaril prizadevanje za gospodarno ravnanje s pitno vodo. »Na Mestni občini Kranj želimo uvajati tehnološko napredne rešitve pri vodooskrbi. Vrednost projekta je 2,5 milijona evrov, ki pa se bo financiral iz lastnega doprinosa. Računamo, da bomo z zmanjšanjem izgub vode prihranili za stroške investicije.«
Direktor Komunale Kranj Evstahij Drmota je povedal, da na območju kranjske občine upravljajo s 17 sistemi vodovodov oziroma 600 kilometri primarnih in sekundarnih vodov ter 200 kilometri različnih priključkov. Za vodooskrbo skrbijo v sedmih občinah, torej za okoli 92.000 občanov. »S sodobno tehnologijo lahko veliko prispevamo k notranjim rezervam, in tehnično ekonomska optimizacija vodovodnega sistema je tak projekt. Govorimo o zmanjšanju stroškov upravljanja prek informacijskih sistemov in zagotavljanju stalnega spremljanja vodovodnih sistemov od izvira do uporabnika. Prav tako lahko izvajamo simulacije dogajanja v sistemu in se lažje pravilno odločamo za odpravljanje kritičnih situacij in o investicijskih potrebah. Zagotovljena je 24-urna regulacija vodooskrbe glede na večjo ali manjšo obremenitev v posameznih urah dneva.«
Po besedah direktorja podjetja Eltec Petrol Jožeta Torkarja je Mestna občina Kranj prva občina, ki vzpostavlja napreden sistem upravljanja z vodovodnimi omrežji ter predstavlja zgled in standard na tem področju v regiji. »Sčasoma, ko bo sistem napolnjen s podatki, bo lahko sam krmaril gospodarnost sistema.«
 
Razlogi za uvedbo storitve Tehnično ekonomska optimizacija vodovodnega sistema
Projekt Tehnično ekonomska optimizacija vodovodnega sistema (v nadaljevanju TEOVS) in vzpostavitev celovitega upravljanja vodovodnega omrežja na posameznih vodovodnih sistemih je zasnovan dolgoročno.
Storitve TEOVS pomenijo sodoben pristop k upravljanju vodovodnih sistemov in omrežij in s tem tudi k upravljanju z vodnimi izgubami.
Z vzpostavitvijo sistema in uvedbo storitve TEOVS za upravljanje vodovodnega omrežja bo mogoče na osnovi razdelitve omrežij vodovodnih sistemov na manjše segmente in meritev pretoka in tlaka ugotavljati trenutno stanje obratovanja (puščanja vode) v vodovodnem distribucijskem omrežju, preverjati pretekle dogodke ali opazovati sedanje in prihodnje, učinkovito planirati redne preglede in vzdrževanja ter izvajati simulacije različnih lastnih scenarijev v primeru izrednih razmer. Popolni nadzor nad delovanjem vodovodnega distribucijskega omrežja, ki ga je mogoče doseči z ustrezno programsko opremo za upravljanje vodovodnih omrežij, se odraža v preprečevanju morebitnih napak med upravljanjem, izboljšani kakovosti pitne vode, izboljšani podpori porabnikom in izboljšani povezanosti posameznih strokovnih služb v podjetju.
Končni rezultat popolnega nadzora je optimizacija obratovanja oziroma prihranki pri stroških obratovanja.
Z vzpostavitvijo celovite storitve TEOVS bo mogoče upravljati z vodovodnim distribucijskim omrežjem v smislu učinkovitega doseganja ciljev znižanja vodnih izgub sistema, ki trenutno močno presegajo priporočene vrednosti (priporočena vrednost IWA za leto 2010 je bila 20% vodnih izgub).
Skupne vodne izgube na vodovodnih sistemih v upravljanju Komunale Kranj so v povprečju okoli 42%. Cilj je znižati vodne izgube za 10 odstotnih točk, v naslednjih 5 letih na 32%.
Dolgoročno bo omogočena višja stopnja zanesljivosti oskrbe s pitno vodo ob hkratnem optimalnem obratovanju. Uvedba storitve TEOVS sledi že načrtovani celostni obnovi vodovodnega omrežja, ki poteka od leta 2006 in je podrobneje opisana v vsakokratnem Letnem načrtu podjetja Komunala Kranj in Programu oskrbe s pitno vodo, izdelanem po navodilih Ministrstva za kmetijstvo in okolje in se bo in se mora v bodoče izvajati z uporabo in podporo programskega orodja za hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov.
Vzpostavitev Centra za upravljanje – Zarica
Nadzor procesov črpanja, prečrpavanja, hranjenja in distribucije vode se spremlja v Centru za upravljanje poslovnega objekta PE Vodovod - Zarica, s pomočjo nadzornih računalnikov, na katerih se grafično prikazujejo procesi črpanja prečrpavanja in hranjenja vode za posamezne objekte.
Procesi črpanja, prečrpavanja in hranjenja pitne vode so avtomatizirani, tako da je delovanje objektov na lokalnem nivoju avtonomno. Vse zajete količine in podatki iz lokalnih objektov ter iz merilnih mest na vodovodnem omrežju se preko komunikacijskih zvez prenašajo v Center za upravljanje, kjer se v ustreznem okolju programskega orodja za izvajanje storitev TEOVS prikazujejo, zapisujejo in analizirajo.
Naloga skrbnika obratovanja vodovodnega sistema predvsem pa distribucijskega omrežja je prepoznati morebitno nepravilno delovanje, ki zahteva ustrezno ukrepanje, s ciljem odprave, premostitve ali omejitve težav v oskrbi s pitno vodo. Na osnovi ugotovitev skrbnik opravlja koordinacijo z vzdrževalci in dežurnimi ekipami in jih usmerja pri delu na terenu.
Nadzorovanje vodovodnega sistema in upravljanje omrežij z vodnimi izgubami
Glede na trenutno stanje vodovodnega omrežja vodovodnih sistemov in glede na še vedno zelo omejene možnosti učinkovitega nadzorovanja obratovanja vodovodnega omrežja je bila med prednostne ukrepe za izboljšanje stanja na področju zmanjšanja vodnih izgub uvrščena naloga izboljšanja nadzora nad vodovodnim sistemom z vzpostavitvijo merilnih mest v obstoječih jaških. Na celotnem omrežju vodovodnega sistema Kranj v mestni občini Kranj je v obstoječe jaške vgrajena merilna oprema, ki po potrebi še vedno omogoča mobilno uporabo na omrežju in prestavitev na področja, kjer se bo ugotovilo povečano število okvar in odstopanje od predvidenega načina obratovanja.
 
 Center upravljanja
 
Učinkovit nadzor, vodenje in upravljanje kompleksnega in obsežnega obstoječega (ali bodočega - novega) vodooskrbnega sistema je skoraj nemogoče brez kakovostnega programskega orodja za hidravlično modeliranje celotnega vodovodnega sistema. Poleg optimizacije delovanja obstoječega sistema bo hidravlični model v bodoče omogočal tudi kakovostno načrtovanje obnov in razširitev vodooskrbnega sistema, kot tudi modeliranje v skladu z zahtevami določil Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/2006 in 41/2008) in evropskega standarda SIST EN 805 Oskrba z vodo: Zahteve pri oskrbovalnih vodovodnih sistemih izven zgradb in delov objektov; 2000.
Hidravlični model, umerjen in verificiran, se bo v vsakem časovnem obdobju čim bolj približal dejanskemu stanju obratovanja sistema. Hidravlično modeliranje predvideva izvajanje analiz ustaljenih hidravličnih razmer (požarni pretoki, povprečne porabe) ter izvedbo razširjenih periodnih simulacij (analiza odziva sistema pri spreminjanju potrošnje in spremembah statusa robnih pogojev).
Cilji storitve TEOVS
Z izvajanjem storitve TEOVS se bodo dosegli naslednji glavni cilji:
·    vzpostavitev učinkovitega nadzora nad obratovanjem vodovodnega omrežja,
·    zmanjšanje vodnih izgub in stroškov porabljene energije,
·    zmanjšanje stroškov vzdrževanja vodovodnega omrežja,
·    povečanje zanesljivosti obratovanja vodooskrbnega sistema (prepoznavanje kritičnih odsekov in potrebne nadomestitve),
·    optimiranje investicij v vodooskrbne sisteme,
·    izboljšanje kakovosti storitev,
·    spremljanje in izboljšanje kakovosti pitne vode za vse uporabnike, kar se bo realiziralo postopoma (novi vodni viri, ustrezna priprava pitne vode na virih).