Novice

14. februar, 2017
Župani gorenjskih občin sprejeli program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2017

Člani Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani 18 občin, so na svoji seji sprejeli program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2017.

Člani Sveta gorenjske regije vsakoletno sprejemajo program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske. S tem podprejo splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj), Razvojne agencije Sora in Razvojne agencije zgornje Gorenjske (RAGOR), pod katere sodi vse tisto (priprave, prijave projektov, delovanje razvojnih struktur in partnerstev …), kar ne izhaja iz samega izvajanja projektov EU. V letu 2016 so vse tri agencije prijavile skupaj 78 projektnih predlogov, 20 od teh je že odobrenih in v izvajanju.
Tokratni program dela v sklopu petih razvojnih področij v letu 2017 zajema naslednje poudarke:
-    področje splošnih nalog regionalnega razvoja: izvajanje Regionalnega razvojnega programa in Dogovora za razvoj gorenjske regije, pripravo in prijavo projektov na razpise EU, razvoj čezmejnih struktur in vzpostavljanje strateških partnerstev, pridobivanje sredstev za sofinanciranje projektov v okviru nacionalnih, čezmejnih, transnacionalnih, centraliziranih in drugih programov sodelovanja;

-    področje tehnološkega razvoja, podjetništva in inovativnosti: pripravo in izvajanje ukrepov in projektov za spodbujanje podjetništva, podporne storitve za podjetništvo, spodbujanje socialnega podjetništva, zaposlovanja in kreativnosti, vodenje finančnih shem in pomoč pri dostopanju do finančnih virov;

-    področje razvoja človeških virov: podpora razvojnim strukturam področja, štipendiranje za deficitarne in perspektivne poklice v regiji, razvoj storitev za ranljive skupine in zmanjševanje revščine, izvajanje ukrepov za zaposlovanje in samozaposlovanje mladih, povezovanje coworking skupnosti, sodelovanje z regijskih stičiščem za nevladne organizacije;

-    področje razvoja turizma: povezovanje in strokovna podpora turističnim deležnikom, sodelovanje pri pripravi Strategije rasti slovenskega turizma 2017-2021, aktiviranje ponudbe ob mreži kolesarskih poti, integralna turistična ponudba Gorenjske, ki povezuje kulturne in naravne danosti v turistične atrakcije in doživetja;

-    področje razvoja okolja, prostora in infrastrukture: vzdrževanje gorenjskega geografskega informacijskega sistema, izvajanje ukrepov za doseganje trajnostne mobilnosti in mreže kolesarskih poti, aktivnosti v okviru Svetovalnega organa za razvoj kolesarstva (SORK), sodelovanje pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050.

-    področje razvoja podeželja: podpora razvojnim strukturam področja, sodelovanje pri pripravi in izvajanju strategij lokalnega razvoja obeh lokalnih akcijskih skupin (LAS Gorenjska košarica in LAS Loškega pogorja), sodelovanje s podpornimi inštitucijami in drugimi deležniki, ki delujejo na področju razvoja podeželja za pripravo in izvajanje projektnih predlogov spodbujanja razvoja podeželja.

Županom so bile predstavljene načrtovane aktivnosti v okviru projekta PEACE_Alps – Pooling Energy ACtion plans and Enhancing their implementation in the Alps, za leto 2017, s katerim je bil BSC Kranj uspešen na razpisu programa Območje Alp. Za celotno regijo se začenja operativno delo na pripravi Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske.

Direktor Splošne bolnišnice Jesenice (SBJ), Janez Poklukar, dr. med., je župane gorenjskih občin seznanil z diskriminatorno obravnavo Gorenjcev na področju sekundarnega zdravstva. Izpostavil je nekaj ključnih podatkov in povabil župane, da obiščejo bolnišnico in na kraju samem dobijo vpogled v prostorsko stisko, s katero se regijska bolnišnica sooča. Župan Mestne občine Kranj, Boštjan Trilar je povzel stališče županov, da enotno podprejo pobudo Splošne bolnišnice Jesenice glede enakovredne zdravstvene oskrbe gorenjske regije z ostalimi regijami.

V sklopu dnevnega reda so se župani seznanili z možnostmi, ki se odpirajo na področju e-mobilnosti. Slovenija je pripravila več dokumentov, ki postavljajo osnovo za spodbujanje e-mobilnosti. Prisotnim so bile predstavljene tudi priložnosti za pridobitev sredstev za sofinanciranje infrastrukture in vozil na alternativna goriva. Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj je pridobila in izvaja dva mednarodna projekta na tem področju (e-MOTICON in LENA). Vse gorenjske občine so izrazile interes za sodelovanje pri pripravi strategije e-mobilnosti na Gorenjskem, za katero se bodo izhodišča pripravila v roku treh mesecev.

Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, je županom podal informacijo o iniciativi Bohinjska proga, ki je nastala septembra lanskega leta, ob 110 obletnici bohinjske proge. Župani so bili enotni in soglasno podprli sklep, da Svet gorenjske regije potrjuje pomen Bohinjske proge kot medregijskega in potencialno čezmejnega intermodalnega elementa tako za mobilnost prebivalcev kot turistov in s tem podpira delovanje Operativne iniciative Bohinjska proga pri nadaljevanju pogovorov s Slovenskimi železnicami, Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo za infrastrukturo v imenu regije. Omenjeno iniciativo je na svoji seji podprl tudi Svet Severne Primorske (Goriške razvojne regije).

Svet gorenjske regije se je seznanil tudi s projektnim predlogom konzorcija projekta »Pametne skupnosti v gorenjski regiji in občinah – digitalne storitve za učinkovito, participativno in demokratično lokalno samoupravo«. Župani so predstavnikom konzorcija predlagali, da se predlog predstavi Ministrstvu za javno upravo in se s tem da možnost uvedbe modela na nivoju celotne države.
Župani so se seznanili tudi z uspešno pridobljenim čezmejnim projektom RA SORA na temo trajnostne energije za občane »NEKTEO« in sprejeli povabilo na uvodno srečanje v Celovcu in ogled dobrih praks na avstrijskem Koroškem.

Gorenjski župani so prav tako enotno podprli predlog, da se vse tri organizacije, ki sedaj povezujejo občine (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije) združijo v eno in tako enotno zastopajo interese lokalnih skupnosti na nacionalnem nivoju.