Novice

7. februar, 2018
Poročilo o GORKI 2. sklop (2. faza): Novo JN takoj po pridobljenem soglasju MOP

Na v juniju 2017 objavljen JN za izbor izvajalca del smo pridobili skupno šest ponudb, a ker so vse ponujene končne vrednosti ponudnikov tudi po opravljenih pogajanjih z dvema od njih (ki sta se edina odzvala na povabilo), bistveno presegale zagotovljena sredstva MO Kranj, bomo objavili novo JN takoj po pridobljenem soglasju s strani MOP. Nov razpis bi lahko po pričakovanjih objavili že v mesecu marcu 2017. 

 

 

»Ponudnike smo pozvali k pogajanjem, saj so prejete vrednosti ponudb bistveno odstopale od zagotovljenih sredstev. Pogajanj se je za vsak sklop udeležil po en ponudnik. Kljub ponujenemu popustu na prvotno ponujeno vrednost, končne vrednosti obeh ponudnikov še vedno bistveno presegajo zagotovljena sredstva; za sklop 1 ponudba presega za več kot 3,7 milijona evrov, za sklop 2 pa skoraj za 2 milijona evrov. Kot veste, je bilo za projekt GORKI 2. sklop (2. faza) v letu 2017 za gradnjo sklopa 1 zagotovljenih 8,6 milijona evrov sredstev, za sklop 2 pa več kot 3 milijone evrov. MO Kranj kot dober gospodar končnih ponujenih vrednosti ne more sprejeti, za kaj takega tudi nimamo zakonske podlage. Objavili bomo nov razpis, za vsako ponovitev pa potrebujemo soglasje Ministrstva za okolje in prostor. To posledično pomeni zakasnitev s pričetkom del, kljub temu pa ocenjujemo, da bi v primeru uspeha pri novem javnem naročilu z deli lahko pričeli letos jeseni,« je potek javnega razpisa in pogajanj komentiral Boštjan Trilar, župan.

 

Kratko ozadje projekta:

MO Kranj je konec meseca maja 2017 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela odločitev o podpori projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2. sklop (2. faza) oz. krajše GORKI 2. sklop (2. faza). Projekt v Kranj prinaša izgradnjo komunalnega omrežja  v aglomeraciji Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju in pomeni bistveno izboljšanje življenjskega okolja tamkajšnjih prebivalcev. Poleg vložka MO Kranj, bo za izvedbo – skladno s prejeto odločitvijo o podpori – MO Kranj pridobila tudi še državna sredstva in evropska sredstva Kohezijskega sklada. Podporo projektu Gorki 2. sklop (2. faza) sta namreč lansko leto izrekla tako Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (organ upravljanja), kot tudi Ministrstvo za okolje in prostor, kot posredniški organ.

 

Z ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih Mlaka pri Kranju in Britof-Predoslje bomo dosegli najmanj 97-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Kranj. Poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda – v nadaljevanju projekta bomo zgradili dobrih 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja in pet črpališč, ki se bodo priključili na obstoječi kanalizacijski sistem z obstoječo centralno čistilno napravo v Kranju –, bo na območju obnovljen tudi vodovod, obnovljeni in dograjeni pa bosta tudi meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Poleg izboljšanja komunalne infrastrukture se bodo s projektom zmanjšale tudi emisije v vode.

 

Druga faza projekta je nadaljevanje konec leta 2015 zaključene prve faza projekta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja, v okviru katerega so v občinah Naklo, Šenčur in v mestni občini Kranj zgradili več kot 46 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja in nadgradili ter rekonstruirali centralno čistilno napravo v Kranju.