Novice

10. december, 2013
OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE IN SOGLASJE ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO KRANJ

Mestna občina Kranj je 4. decembra 2013 od Agencije RS za okolje prejela okoljevarstveno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje, ki hkrati veljata tudi kot naravovarstveno soglasje za Centralno čistilno napravo Kranj. Dovoljenje in soglasje še nista pravnomočna. S tem je občina prišla do zadnjega koraka pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za ta objekt.

 

 

 

 

Naj spomnimo. Gre za gradnjo praktično nove Centralne čistilne naprave Kranj. Pri tem se od obstoječih objektov čistilne naprave ohranijo: upravna stavba, garaže, transformatorska naprava (se rekonstruira) in gnilišča, ki se preuredijo v zalogovnika blata. Obstoječa centralna čistilna naprava mora delovati in zagotavljati čiščenje odpadne vode tudi v času gradnje nove, saj struktura obstoječe naprave zaradi razpoložljivega prostora in energetske učinkovitosti ne omogoča vzporedne gradnje. Takšna izvedba je bila pogoj Evropske unije (skupine Jasper). O nadgradnji govorimo zaradi uvedbe terciarnega čiščenja oziroma nadgradnje tehnologije čiščenja.

 

Obstoječa Centralna čistilna naprava Kranj nima zgrajene tretje stopnje čiščenja, niti nima možnosti zadostno odstranjevati dušik, saj ne zadostuje pogojem terciarnega čiščenja. To zahteva zadostno prostornino, nadzorovan proces in učinkovitost. Pri novi centralni čistilni napravi bodo popolnoma zaprti vsi deli naprave, razen aeracijskih bazenov (sekundarno čiščenje) in naknadnih usedalnikov ter biofiltra. Iz zaprtih delov se bo zrak odsesaval v biofilter, iz deževnega bazena pa posebej v kemični filter. Pri dobrem vzdrževanju čistilnih naprav in njihovi redni kontroli, ki je zakonsko predpisana, ne pričakujemo emisij vonjav. Prav tako se ne pričakuje emisij hlapnih organskih snovi. O vseh emisijah snovi centralne čistilne naprave bomo dolžni poročati Agenciji RS za okolje, prav tako pa bomo poročila pošiljali KS Orehek-Drulovka za objavo na njenih spletnih straneh. Podatki bodo tako dostopni vsem občanom.

 

Okoljevarstveno dovoljenje je vezano na predelavo bioloških odpadkov, emisij v vode, emisij snovi v zrak za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave Kranj, katere zmogljivost je 95.000 populacijskih enot (PE). Pri delih se bodo upoštevale okoljevarstvene zahteve glede emisij v vode, zahteve za predelavo odpadkov, zahteve za emisije hrupa in zahteve glede emisij snovi v zrak. Pri tem se bodo opravljale meritve, s katerimi se bo zagotovilo, da bodo dela potekala po predpisih.

 

Okoljevarstveno soglasje pa se izdaja pod pogoji: za varstvo pred emisijami v vode, za varstvo površinskih voda, za varstvo podzemnih voda, za varstvo tal, za ravnanje z odpadki, za varstvo pred čezmernim hrupom, za varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem, za ohranjanje narave, za varstvo kulturne dediščine in kulturne krajine, za varstvo ljudi, za varstvo pred nevarnimi snovmi, za varstvo pred vonjavami in za preprečevanje emisij snovi v zrak. Pogoji se lahko nanašajo na čas gradnje, čas obratovanja ter čas odstranitve posega in po njem. S temi pogoji bo zagotovljen čim manjši vpliv del na življenje krajanov, ki bivajo v bližini čistilne naprave, hkrati pa se bo obvarovalo tudi naravo.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja - področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«.