Novice

24. november, 2016
V Kranju za sanacijo dveh zemeljskih plazov že zagotovili prva proračunska sredstva

Kranj, 24. november 2016 – Na včerajšnji seji Sveta mestne občine Kranj je bil soglasno sprejet sklep o odobritvi koriščenja proračunskih rezerv, in sicer v skupni vrednosti 70.000,00 EUR. »Vkolikor pa bodo analize oziroma ocene strokovnjakov – te pričakujemo v naslednjih dneh – pokazale večjo potrebo po finančnih sredstvih, bo občinska uprava za naslednjo sejo  pripravila predlog dodatnega sklepa,« je povedal Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj.
 
Za sanacijo zemeljskega plazu na lokaciji nad stanovanjskim objektom Podblica 11, kjer zaradi plazu ogrožen stanovanjski objekt, je bila sanacija okvirno ocenjena na 30.000,00 EUR z vključenim DDV-jem, sanacija zemeljskega plazu na lokaciji pred stanovanjskim objektom Javornik 35 pa je bila okvirno ocenjena na 40.000,00 EUR z vključenim DDV-jem. Župan je pojasnil: »Za hitro reagiranje, torej še pred zimo, je ključnega pomena, da smo – poleg dnevne sanacije, ki se že izvaja na prizadetih območjih – včeraj na seji mestnega sveta sprejeli sklep, ki že letos zagotavlja črpanje teh sredstev. V naslednjih dneh pričakujemo dejanske ocene škode s strani stroke in če bodo te pokazale, da presegajo okvire včeraj zagotovljenih sredstev, bomo takoj na naslednji seji skušali pridobiti tudi ta sredstva.«
 
Sredstva proračunske rezerve se po 49. členu zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Priloženi fotografiji sta z Javornika.