Novice

20. januar, 2014
Javni razpis na področju kmetijstva v letu 2014

Mestna občina Kranj je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 4/2014, ki je izšel 17. 1. 2014, objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2014 v skupni višini 153.400 EUR.

 

Javni razpis obsega ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih krajin in stavb, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za zaokrožitev zemljišč), ukrepe na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, nove investicije za delo v gozdu) ter ostala ukrepa (šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih, delovanje društev).

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce pogodb in drugo, bo vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. ure do 14.30, v sredo od 8. ure do 16.30, v petek od 8. ure do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni razpisi, naročila).


Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. št. 04/2373 130, kontaktna oseba je Barbara Čirič.

 

Vloge za namene pod točkami II, III, VI, VII (naložbe v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, varstvo tradicionalnih stavb, nove investicije za delo v gozdu) morajo biti oddane najkasneje do 4. 4. 2014, za vse preostale namene pa najkasneje do 12. 9. 2014.

 

To obvestilo ne nadomešča javnega razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije v petek, 17. 1. 2014.