Novice

17. julij, 2013
Projekt Gorki – izbira izvajalcev

Pri projektih, pri katerih računamo na sredstva sofinanciranja iz evropskih sredstev, je ključno za pridobitev sredstev, da imamo izbranega izvajalca. Torej, da je sklep o oddaji del (javnega naročila) pravnomočen. Prav ta del, dokončen izbor izvajalcev za posamezne dele projekta, je v središču dogajanja na projektu Gorki oziroma, če navedemo daljši naziv, za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save na območju kranjskega in sorškega polja – 2. sklop«. Vrednost projekta, povzeta iz vloge ter se na naša na gradnjo fekalne kanalizacije in Centralne čistilne naprave Kranj v vseh treh občinah, Kranj, Naklo in Šenčur, je 45.933.071,89 EUR z DDV, od tega je vrednost investicije v fekalno kanalizacijo in CČN Kranj v Mestni občini Kranj ocenjena na 40.847.431,53 EUR z DDV.

 

Gradbena dovoljenja
Mestna občina Kranj je kot nosilna občina projekta pridobila vsa gradbena dovoljenja za komunalno infrastrukturo (teh je 13), razen za Centralno čistilno napravo Kranj, katera vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila oddana na Upravno enoto Kranj dne 1. 7. 2013. Občini Naklo in Šenčur sta pridobili in razpolagata z vsemi gradbenimi dovoljenji.

 

Vloga in študija izvedljivosti
Mestna občina Kranj je vključno z občinama Naklo in Šenčur dne 11. 7. 2013 oddala na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje usklajeno vlogo in študijo izvedljivosti za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2. sklop««. Mestna občina Kranj kot nosilna občina projekta od navedenega ministrstva sedaj ne pričakuje več dodatnih pripomb na vlogo.

 

Stanje javnih razpisov
Za storitve informiranja in obveščanja javnosti o rekonstrukciji centralne čistilne naprave, gradnje kanalizacijskega omrežja in gradbenega nadzora je bilo javno naročilo oddano podjetju Frontal iz Murske Sobote, sklep pa je postal pravnomočen 5. 6. 2013. Vrednost naročila je 70.209,89 EUR (z DDV).


Gradbeni nadzor na projektu Gorki bo opravljala družba Projekt Nova Gorica s partnerjem podjetjem DRI upravljanje investicij iz Ljubljane. Sklep o izbiri je postal pravnomočen 4. 6. 2013. Vrednost storitev je za prvi sklop 830.000 EUR (brez DDV) in za drugi sklop 790.000 EUR (brez DDV).

 

Za gradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo, večjo od 2000 populacijskih enot (PE), sta bila izbrana dva izvajalca. Prvi sklop Bitnje-Šutna-Žabnica bo gradila Gorenjska gradbena družba s partnerjem OHL ŽS iz češkega Brna (vrednost del 10,9 milijona EUR brez DDV), drugi sklop na Kokrici in tretji sklop Kokrški log-Kokrški Breg-Huje-Partizanska cesta-Skalica-Zlato polje – sever pa bo gradilo podjetje Garnol s partnerjema podjetjema Godina in T-2. Vrednost drugega sklopa je 3,7 milijona EUR (brez DDV), vrednost tretjega sklopa pa 3,6 milijona EUR (Brez DDV).


Sklep o izbiri je bil izdan 14. 6. 2013 in je postal za sklop 1 pravnomočen 11. 7. 2013, za sklop 2 in 3 pa 8.7.2013.


Oba nosilna izvajalca sta zahtevka za revizijo postopka izbire umaknila.
Odločbo o sofinanciranju gradnje kanalizacijskega omrežja pričakujemo predvidoma septembra 2013.

 

Tudi za nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj je bil 13. 6. 2013 izvajalec izbran, in sicer družba OGL ŽS iz češkega Brna s partnerjem Gorenjsko gradbeno družbo. Končna cena izvedbe je 19,6 milijona EUR (brez DDV). Zoper odločitev o izbiri sta revizijska zahtevka za razveljavitev dela razpisne dokumentacije vložila ponudnika ljubljansko podjetje Strabag in ljubljanska podružnica avstrijske družbe Strabag, zoper odločitev o izbiri pa je revizijo zahtevalo nemško podjetje Stulz-Planaqua iz Bremna. Revizijske zahtevke je Mestna občina Kranj zavrnila in jih v nadaljnje odločanje odstopila Državni revizijski komisiji, ki pa o zadevah še ni odločila.

 

Kako bo z dodelitvijo evropskih sredstev sofinanciranja
Za izvedbo kanalizacijskega omrežja in rekonstrukcijo čistilne naprave Mestna občina Kranj pričakuje 25.789.795,96 EUR nepovratnih sredstev s strani Kohezijskega sklada EU in 4.551.140,46 EUR nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ob tem pa je potrebno sporočiti tudi, da se bo davek na dodano vrednost poračunaval v vrednosti 7.365.930,28 EUR. Podatki so povzeti iz vloge, ki vsebuje projektantske ocene in je bila na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oddana 11. 7. 2013. Kolikšno bo dejansko sofinanciranje, bo znano po prejemu odločbe. Za kanalizacijsko omrežje in za Centralno čistilno napravo Kranj pričakujemo odločbo predvidoma septembra 2013.