Novice

10. junij, 2015
Projekta Gorki in vodovod Bašelj-Kranj sta dobro vodena

Izčrpno poročilo o stanju na obeh projektih in potrditvi, da dela potekajo po terminskem planu in da je tekoče urejen tudi tok sofinancerskih sredstev, je pojasnilo vprašanja in odvrnilo morebitne dvome nekaterih svetnikov. Tudi kontrole s strani okoljskega ministrstva so potrdile pravilno izvajanje projekta v celoti. Vizija za naprej je, da se vsa dela zaključijo do konca leta 2015, uspešno poskusno obratovanje centralne čistilne naprave pa v prvi polovici leta 2016.


Vrednost del po izvajalskih pogodbah skupaj znaša 39,6 mio EUR (delež MO Kranj, v projektu sodelujeta še občini Naklo in Šenčur). Od tega ima MO Kranj možnost črpati 27,2 mio EUR sofinancerskih sredstev, razlika v višini cca 12,4 mio EUR je lastna udeležba MO Kranj. V 2014 je MO Kranj počrpala 4,2 mio EUR, razlika 23 mio EUR se črpa v letu 2015. Od 13.5.2015 je MO Kranj oddala že 11 zahtevkov v skupni vrednosti cca 2,8 mio EUR. V prihodnjih osmih dneh pričakujemo več kot 2 mio EUR s strani EU in države. Pri tem je treba poudariti odlično sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor ter Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).


Pri gradnji komunalnega omrežja so dela zaključena na območju Šutne, v Žabnici in na severnem delu Zlatega polja v Kranju. V Bitnjah, na Kokrici, Hujah, v Kokrškem logu in Skalici so dela dokončana do dveh tretjin in več, na Partizanski cesti in Kokrškem bregu pa so na prvi tretjini. Pri centralni čistilni napravi elektro in rušitvena dela v osnovnem popisu niso bila zajeta; vrednost del je ocenjena na 2,9 mio EUR. MO Kranj pričakuje, da bodo tudi dodatna dela sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.


Vodovod Bašelj-Kranj je skorajda zaključen, prinaša pa cca 10 km magistralnega vodovoda, vodohran velikosti 1500 m3 in objekt ultrafiltracije. Višja bo tudi kakovost pitne vode za kranjsko občino. Vrednost projekta je 10,5 mio EUR, od tega je sofinacirano 6,6 mio EUR iz Kohezijskega sklada EU in od države.