Novice

6. julij, 2015
Informativni izračun NUSZ: pojasnila iskala slaba petina prejemnikov

Med 22.000 zavezanci, ki so prejeli informativni izračun za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju kranjske občine, jih je v štirih tednih delovanja pisarne pomoči oziroma informativne točke pojasnila iskalo 3811. Največ vprašanj se je nanašalo na komunalno opremo in parkirišča, najzahtevnejši primeri pa so bili v zvezi z nezazidanimi stavbnimi zemljišči.

 

Pisarno pomoči je med 8. junijem in 3. julijem 2015 obiskalo 1643 zavezancev, 1202 strank je želelo informacije po telefonu, prek spletnega obrazca je prispelo 376 prošenj za pojasnila, po e-pošti je pisalo 387 zavezancev in po navadni pošti 203 zavezanci.
 
Mestna občina Kranj se je za informativne izračune pred odločbami o odmeri nadomestila odločila, ker je za leto 2015 prvič zajemala podatke iz Registra nepremičnin Geodetske uprave RS. Informativne izračune je od 26.000 zavezancev prejelo koli 22.000, in sicer tisti, pri katerih je prišlo do sprememb v primerjavi s prejšnjimi leti.
 
Zavezanci za plačilo nadomestila se za nadaljnja pojasnila v zvezi z odmero lahko obrnejo na Urad za okolje in prostor v upravi Mestne občine Kranj.
 
Naj v tem okviru pojasnimo dve vprašanji, ki sta se v mesecu delovanja pisarne podpore največkrat pojavljali pri zavezancih.
 
Površina, za katero se odmerja dajatev za zazidana stavbna zemljišča, je površina vseh zaprtih prostorov stanovanjske hiše (tudi kleti, podstrešja, nedokončanih prostorov, garaž), vseh zaprtih prostorov, ki pripadajo stanovanju, čeprav so lokacijsko ločeni (kleti, garaže, shrambe), celotnih poslovnih prostorov in garaž. V informativnem izračunu je prikazana površina, ki je enaka površini iz registra nepremičnin (neto tlorisna in ne uporabna površina), od katere so odštete površine odprtih teras, odprtih balkonov in lož.
 
Podatek o komunalni opremljenosti, ki vpliva na določitev točk, ni dejanska priključitev, temveč možnost priključitve. Torej, da je na območju, kjer se nahaja vaša nepremičnina, zagotovljen potek posamezne gospodarske infrastrukture, na katero je možen priklop (8. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča). Pri cestah to pomeni, da je javna pot, na katero se priključuje nepremičnina (lahko tudi preko zemljišč v lasti drugih oseb, kjer je dostop zaščiten s služnostno pravico), asfaltirana ali makadamska (od tega je odvisno število pripisanih točk). Pri javni razsvetljavi pa so točke dodeljene, če je javna pot, na katero se priključuje nepremičnina, osvetljena.