Novice

27. november, 2013
Obvestilo o objavi Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2014

Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje 26.11.2013 na svoji spletni strani http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=729 objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014.

 

Ena od novosti javnega povabila so ciljne skupine oseb, ki se lahko vključijo v program. V javno delo se bodo lahko vključile le dolgotrajno brezposelne osebe, to so tiste, ki so v evidenci brezposelnih prijavljene neprekinjeno več kot eno leto.

 

V spodnji tabeli je razvidno, koliko brezposelnih oseb izpolnjuje pogoj dolgotrajne brezposelnosti po ravneh izobrazbe. Prikazani so le številčni podatki, osebe pa trenutno z vidika zmožnosti, sposobnosti za opravljanje dela še niso preverjene.

 

Občina

4. raven

5. raven

6. raven

7. raven

 

 

KRANJ

148

234

69

58

 

Priporočamo vam, da ponudbe čim prej pripravite in dostavite v Sprejemno pisarno Mestne občine Kranj, kjer bodo evidentirane. Ponudbe, ki bodo prispele do četrtka, 28.11.2013, bodo obravnavane na seji Komisije za zaposlovanje, ki bo predvidoma v ponedeljek, 2.12.2013, ob 11. uri. Kasneje dospele ponudbe pa bodo predvidoma obravnavane naslednji ponedeljek, 9.12.2013.

 

Po evidentiranju ponudbe prinesite na Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, II. nadstropje, soba 195, kjer jih boste v torek, 3.12.2013, tudi prevzeli in odnesli na zavod. Prvo odpiranje ponudb na zavodu je namreč v sredo, 4.12.2013, ob 9. uri.

 

Ponudba naj vsebuje en izvod obrazcev več, kot jih zahteva zavod, ker le-ti ostanejo v evidentirani zadevi na Mestni občini Kranj - 2X obrazec 1 in 2X obrazec 4 za SKLOP 1, za SKLOP 2 (socialno podjetje tipa B) pa 2X obrazec 2, 2X obrazec 3, 2X obrazec 4 in 2X obrazec 5.

 

Predlagamo, da zaradi hitrejšega poteka dela, ki ga javno povabilo vsekakor zahteva, izpolnite na obrazcu št. 1 in obrazcu št. 2 tudi rubrike, ki se nanašajo na naročnika, in sicer:

Naziv: Mestna občina Kranj,

Priimek in ime zakonitega zastopnika: Bogataj Mohor,

Matična številka poslovnega subjekta (MŠO): 5874653.

 

Mestna občina Kranj praviloma zagotavlja sredstva za kritje stroškov razlike do izhodiščnih plač v 35% deležu in sredstva za regres izključno za udeležence s stalnim bivališčem v mestni občini Kranj, izjema so invalidi (1. in 2. rubrika virov financiranja na obrazcu št.1). Zavod pa za programe javnih del, v katere bodo vključeni samo brezposelni invalidi, zagotavlja 95% delež plač udeležencem.