Novice

7. marec, 2013
Prvo socialno podjetje na Gorenjskem

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, so. p., smelo orje ledino socialnemu podjetništvu na Gorenjskem - za človeka, za solidarnost med ljudmi in medgeneracijsko sodelovanje.
Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje med ljudmi in medgeneracijsko sodelovanje ter prostovoljsko delo. Lahko bi ga poimenovali tudi družbeno koristno podjetništvo. Glavni cilj delovanja socialnih podjetij je ustvarjanje delovnih mest za tiste, ki imajo manjše možnosti zaposlovanja. Socialna podjetja so tista podjetja, katerih filozofija je, da se ustvarjeni dobiček namesto v dividende delničarjem reinvestira v razvoj novih dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. Lahko je osredotočeno na zaposlovanje ranljivih skupin prebivalstva ali pa v opravljanje dejavnosti, ki so družbeno koristne. Socialno podjetništvo se od klasičnega podjetništva razlikuje po tem, da daje prednost rasti socialnega kapitala pred ustvarjanjem dobička. Predstavlja odgovor na reševanje socialnih, okoljskih, lokalnih in drugih problemov in ima za primaren cilj zagotavljanje družbenega blagostanja. Predstavlja nov pristop k reševanju socialnih problemov in je hkrati inovativen pristop, ki z uporabo podjetniških veščin dosega socialne in družbeno koristne cilje. Socialna podjetja, ki sledijo cilju družbenega blagostanja, se lahko pojavljajo v različnih oblikah, kot so podjetja v lasti zaposlenih, zadruge, skladi, dobrodelne organizacije in podobno.
V EU socialno podjetništvo precej razvito, v Sloveniji prvi koraki
V državah Evropske unije je socialno podjetništvo že zelo razvito in v nekaterih državah ustvari skoraj 10 % bruto družbenega proizvoda. V Sloveniji pa se je socialno podjetništvo šele začelo razvijati. V letu 2011 je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu, ustanovljena pa so bila tudi prva socialna podjetja. Zelo pomembno vlogo pri razvoju socialnega podjetništva ima poleg države tudi lokalna skupnost. MO Kranj se zaveda pomena socialnega podjetništva za občane, zato je pričela razvijati socialno podjetništvo preko Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so. p., katere soustanoviteljica je. Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike so. p. je peto socialno podjetje v Sloveniji in prvo na Gorenjskem. V lanskem letu so kandidirali na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Evropskega socialnega sklada za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in s projektom »OMAMLJEN.SI Z DELOM« pridobili skoraj 300.000 EUR nepovratnih sredstev za razvoj in promocijo socialnega podjetništva. Projekt bo trajal 30 mesecev. Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike so. p. si s tem želi v prihodnje zagotoviti trajen program socialnega podjetništva, ki ga bo izvajala s pomočjo vzpostavitve in delovanja centra ponovne uporabe oz. »REUSE« centra.
Prvi tovrstni center je bil odprt leta 2010 v Rogaški Slatini. Nosilka ideje socialnega podjetništva na področju ponovne uporabe je dr. Marinka Vovk, ki je v praksi dokazala, da je mogoče z delom vrniti ljudem dostojanstvo in zmanjšati revščino ter hkrati varovati naravne vire in razvijati ustvarjalnost ter motivacijo za nove ideje. Zato program socialnega podjetništva v Fundaciji Vincenca Drakslerja za odvisnike so. p. predstavlja odgovor na priložnosti za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, reševanja problematike zaposlovanja in socialne integracije oseb iz ranljivih skupin prebivalstva, zmanjševanje odpadnega materiala in vpliv neuporabnega materiala na okolje, medgeneracijsko sodelovanje in razvoj lokalne skupnosti. Sam namen projekta je nepridobiten, poleg tega pa ponuja socialno integracijo ranljivim ciljnim skupinam prebivalstva, predvsem bivšim odvisnikom od prepovedanih drog in alkohola, v delovne procese pa bodo vključevali tudi druge ranljive skupine prebivalstva, kot so invalidi, starejši brezposelni ter prvi iskalci zaposlitve. V projektu sodelujejo s projektnim partnerjem Center ponovne uporabe, ki je prvo socialno podjetje v Sloveniji in že ima vzpostavljeno mrežo tovrstnih centrov v Sloveniji. Z zaščiteno blagovno znamko Center ponovne uporabe omogoča hitrejši razvoj in vključitev v mednarodno mrežo REUSE centrov tudi fundaciji z nastajajočim Centrom ponovne uporabe. Za izvedbo projekta so sklenili partnerstva tudi z ustanoviteljema fundacije, gospodom Vincencem Drakslerjem, in MO Kranj ter s Centrom za socialno delo Kranj, Komunalo Kranj, Občino Tržič in z več gorenjskimi srednjimi šolami in podjetji.
Ker iz sredstev razpisa ne morejo pokriti vseh stroškov, je k projektu oz. razvoju socialnega podjetništva pristopila kot soustanoviteljica fundacije tudi Mestna občina Kranj in v letošnjem letu že zagotovila sredstva v proračunu kot pomoč pri dodatni vzpostavitvi delavnic in za sofinanciranje mentorskega dela. Ministrstvo namreč ne priznava stroškov priprave prostorov in opreme. Prav tako ni opravičen strošek davek na dodano vrednost.
O socialnem podjetju v Pristavi pri Tržiču
V preteklem letu je fundacija za namen delovanja socialnega podjetja obnovila del gospodarskega poslopja Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču, kjer imajo mizarsko delavnico in delavnico za popravilo električnih aparatov, v mansardi Doma Vincenca Drakslerja pa urejajo šiviljsko delavnico. Mizarsko delavnico so opremili z kombiniranim mizarskim strojem, tračnim brusilnim strojem, tračno žago ter z električnim ročnim orodjem. S Centrom ponovne uporabe Rogaška Slatina so pričeli usposabljati deset oseb iz ranljivih skupin prebivalstva, in sicer bivše odvisnike od prepovedanih drog in alkohola, ki so v procesu reintegracije in bivajo v Reintegracijskem centru, invalidov in starejših brezposelnih, ki jih bodo usposobili za delo v delavnicah »REUSE« centra in prodajo inovativno obnovljenih rabljenih predmetov. Izdelovali pa bodo tudi nove izdelke iz lesa. Pripravljajo odprtje trgovine z novimi in obnovljenimi predmeti v Pristavi pri Tržiču in kasneje tudi v Kranju. Vzpostavili bodo tudi spletno trgovino, preko katere bodo prodajali nove izdelke in obnovljene predmete višjih vrednosti. Priložnost za svoje delovanje vidijo tudi pri obnovi in zamenjavi določene opreme v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj. Svoje storitve bodo ponudili tudi drugim občinam, še posebej Občini Tržič.
Izkušnje s socialnim podjetništvom bodo delili tudi z drugimi in v ta namen marca 2013 odprli svetovalno pisarno za socialno podjetništvo v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice v Kranju, kjer bodo prebivalci lahko izvedeli več o socialnem podjetništvu, ustanovitvi in zagonu socialnega podjetja. Po predhodnem dogovoru bodo na voljo za informacije vsak ponedeljek od 8.-14. ure in od 16.-18. ure. Informacije o socialnem podjetništvu pa bo možno dobiti tudi v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi vsak četrtek med 9. in 14. uro.
Zakaj »REUS« center oziroma Center ponovne uporabe?
Potencial rabljene opreme se zaradi potrošniško naravnane družbe iz leta v leto povečuje, posledično pa se povečuje količina odloženih odpadkov. Zato moramo razmišljati v smeri trajnostnega razvoja in z inovativnimi pristopi zagotoviti našo družbo bolj trajnostno usmerjeno. Z zaposlovanjem socialno izključenih skupin je mogoče izvajati dejavnosti, ki so tržne, hkrati pa stabilne in omogočajo pozitivno poslovanje, kar omogoča delovanje sistema in ustvarjanje novih delovnih mest. Dobra praksa Centra ponovne uporabe v Rogaški Slatini, kjer aktivno sodelujeta Komunalno podjetje OKP in občina, je pokazala, da tudi na Gorenjskem nujno potrebujemo delovne procese, ki bodo omogočili ponovno uporabo rabljene opreme, ki še sploh ni odpadek, pri čemer bo delo z različnimi izdelki predstavljajo »zdravilo«. Gre predvsem za gospodinjsko opremo, od pohištva, bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov, dekorativnih izdelkov, posode, igrač, knjig, koles do športne opreme, skratka vse, kar imamo doma in ne potrebujemo več. Imetniki potencialnih odpadkov, torej rabljene opreme, se odločajo na osnovi možnosti, kam bodo oddali te zanje neuporabne predmete. Če obstaja zgolj možnost oddaje med kosovne odpadke, se veliko tovrstne opreme poškoduje in zaradi sistema zbiranja in nadaljnje obdelave vse to konča na odlagališčih. V tujini, kjer imajo veliko tovrstnih centrov, specializiranih za različna področja, »REUSE« centri delujejo že več kot dvajset let. Centri so namenjeni vsem potrošnikom, tako tistim, ki odvečno, zanje neuporabno opremo oddajo in se tako znebijo nečesa, kar ne potrebujejo več, kot tisti, ki to opremo, ko je obnovljena in popravljena po ugodni ceni kupijo. Vsak potrošnik je lahko v obeh vlogah. Lahko je imetnik rabljene opreme ali okoljsko odgovoren kupec, ki kupi lokalno obnovljen izdelek oz. izdelan iz surovin, ki bi sicer postale odpadki. Center ponovne uporabe bo prispeval k spremembi vrednot, saj bo v bodoče postalo zelo pomembno, kje in kaj kupujem in ali s tem dodatno obremenjujem okolje. Izdelke iz ponovne uporabe lahko kupujemo po simbolični ceni in s tem podpiramo zelena delovna mesta, ljudem vračamo dostojanstvo, mladim vrednoto do dela in narave, v praksi pa neposredno zmanjšujemo obremenitve okolja z odpadki in emisijami toplogrednih plinov. To je torej konkreten primer zmanjševanja ekološkega odtisa, ki ga v Sloveniji bistveno presegamo, Mestna občina Kranj in Fundacija Vincenca Drakslerja pa dokazujeta, da je socialna ekonomija odgovor na izziv sodobnega časa.
Delo v »REUSE« centrih je zelo primerno za bivše odvisnike od prepovedanih drog in alkohola, kar kažejo tudi prakse iz tujine, predvsem iz komun za zdravljenje odvisnikov. Uporabniki Reintegracijskega centra bodo lahko z delom v socialnem podjetju pridobili delovne navade in izkušnje ter znanje, kar potrebujejo pri ponovnem vključevanju v običajno življenje, hkrati pa bodo delali skupaj z invalidi in starejšimi ter od njih pridobivali življenjske in delovne izkušnje. Tako bodo v Reintegracijskem centru v Pristavi bivšim odvisnikom poleg socialne reintegracije omogočili tudi delavno in zaposlitveno reintegracijo.
Pogled v delavnice socialnega podjetja v Pristavi pri Tržiču: