Novice

24. maj, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov

Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov, za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in za predstavnika Mestne občine Kranj v Skupščino Komunale Kranj

A. Evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov
Evidentiranih ni bilo dovolj kandidatov, zato ponovno odpiramo evidentiranje kandidatov in sicer za člane svetov naslednjih javnih zavodov:
1. OŠ Stane Žagar Kranj
2. OŠ France Prešeren Kranj
3. OŠ Jakob Aljaž Kranj

 

B. Evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj je imenovanje in razrešitev članov delovnih teles v pristojnosti Sveta Mestne občine Kranj.
Prejeli smo odstopno izjavo mag. Hermine Krt z mesta članice Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, ki je bila imenovana na predlog Liste Hermine Krt.
Mag. Hermina Krt je bila na podlagi 22. člena Statuta MOK imenovana izmed članov sveta, zato mora biti kandidat član sveta.

 

C. Evidentiranje kandidatov za predstavnika Mestne občine Kranj v Skupščino Komunale Kranj
V avgustu 2012 poteče mandat predstavniku Mestne občine Kranj v Skupščini Komunale Kranj.
Na podlagi 11. člena Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. (Uradni list RS št. 55/2011) člane skupščine imenujejo in razrešujejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Njihov mandat traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Član sveta ustanoviteljev ne more biti imenovan za člana skupščine.

 

 

Pozivamo vas, da predloge oddate pisno, s priloženimi izpolnjenimi obrazci (soglasje kandidatov), najkasneje do TORKA, 5.6.2012, po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Slovenski trg 1, Kranj, v sprejemno pisarno Mestne občine Kranj ali na elektronski naslov: milena.bohinc@kranj.si.