Novice

10. november, 2015
Kranjski vrtci: večina opozoril iz revizije je upoštevana

V Kranjskih vrtcih je revizija Računskega sodišča pri javnem naročanju za obdobje 2011-2014 ugotovila nekatere nepravilnosti, ki jih mora zavod odpraviti najkasneje do konca januarja 2016, ko je rok za oddajo odzivnega poročila na revizijsko poročilo. Posamezne nepravilnosti so bile odpravljene že v revidiranem obdobju samem, nekaj v času poteka revizije, določene v času od zaključka revizije pa do izdaje končnega poročila.


Mestna občina Kranj se je z revizijskim poročilom Računskega sodišča seznanila po objavi na spletnih straneh Računskega sodišča, saj sta osnutek in predlog revizijskega poročila zaupne narave, namenjena zgolj vodstvu zavoda in imata status dokumenta v usklajevanju, na kar je Računsko sodišče zavod še posebej opozorilo.


O izvajanju revizije in njenem poteku je bil sproti obveščen svet zavoda, neformalno sta se še pred izdajo končnega poročila seznanila tudi župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec. Kranjski vrtci pa so že tekom pregleda pristopili k odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti. Mestna občina Kranj je že v sedanjih pogovorih s Kranjskimi vrtci pridobila zagotovila, da bodo vse nepravilnosti odpravljene v treh mesecih, kar je tudi rok za odzivno poročilo. MO Kranj bo sledila odpravljanju pomanjkljivosti  in vzpostavila sistem poročanja tudi s tem, da bo v letno pogodbo o financiranju vključila določbo, skladno s katero mora zavod ustanovitelja obvestiti, kadar pride do sprememb v javnem naročanju, kot to določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-2).

Pojasnilo ugotovljenih nepravilnosti
Pri poslovanju Kranjskih vrtcev približno desetino vseh stroškov zapade v sistem javnega naročanja. Nepravilnosti pri javnem naročanju pomenijo poslovanje, ki ni v vsem skladno z zakonodajo. Kljub temu Kranjski vrtci še vedno ravnajo gospodarno, v posameznih primerih celo bolj varčno, kar je bilo ugotovljeno tudi tekom revizije. Ne glede na to v zavodu vedo, da je zakonitost na prvem mestu in se trudijo zadostiti obojemu: zakonitosti in varčnosti. 


V Kranjskih vrtcih nimajo sistemiziranega delovnega mesta za vodenje javnih naročil, saj ga področni pravilnik sploh ne navaja. Postopke izvajajo z zaposlenimi delavci v strokovni službi in računovodsko–administrativni službi, kar predstavlja veliko dodatno obremenitev zaposlenih in velik finančni prihranek na eni strani, na drugi strani pa istočasno tudi posamezne nepravilnosti, ki jih poskušajo čim hitreje in učinkovito odpravljati.


Določitev ocenjene vrednosti nikakor ne pomeni namerne napačne določitve in posledično izognitve postopku javnega naročila, jo je pa v primeru nabave blaga največkrat lažje točno določiti kot v primeru izvedbe storitev.


Obveznost obveščanja nadzornega organa je v veljavi od sredine leta 2014. Navedena pomanjkljivost je napaka postopkovne narave in v bodoče bo zavod izpolnjeval svojo obveznost. V posameznih primerih tako izvedbe storitev kot dobave blaga so dobavitelji/izvajalci zamujali z rokom izvedbe. V nekaterih primerih zamuda ni bila povezana z izvajanjem dejavnosti zavoda in zamudnih kazni niso zaračunali, postopkovno pa je bila to nepravilnost, ki so jo odpravili že v letu 2015 in je ni med popravnimi ukrepi. V posameznih primerih, kjer je bila zamuda močno povezana z izvajanjem osnovne dejavnosti Kranjskih vrtcev, pa so zamudno kazen s obračunali, pri enem od večjih dobaviteljev so unovčili bančno garancijo. Zamude pri plačilih so bile posledica pozitivnega oziroma negativnega poslovanja zavoda oziroma različnega obsega finančnih obveznosti tekom poslovnega leta. Dobaviteljem so obveznosti poskušali plačevati s čim manjšo zamudo po preteku valute. Večje upoštevanje plačilnega roka skušajo sprotno realizirali tudi z načrtovanjem določenih nakupov in izvedbo storitev v točno določenem obdobju leta. Nepredvidene situacije (servisi, poletna vzdrževalna dela, material za novo šolsko leto) pa končni rezultat načrtovanja vedno nekoliko spremenijo.


Ugotovljenih nepravilnosti zavoda je bilo za 5 % celotnih odhodkov zavoda v obdobju treh let. To pomeni, da so bila sredstva porabljena za upravičene in dejanske stroške, vendar je pri posameznih postopkih prišlo do pomanjkljivosti pri uporabi Zakona o javnem naročanju.

Zasedenost vrtcev v mestni občini Kranj
Na dan 9. 11. 2015 javni in zasebni vrtci s koncesijo razpolagajo z 51 prostimi mesti, in sicer 44 za II. starostno obdobje in 7 za I. starostno.


Tudi v šolskem letu 2015/2016 je ostal neodprt oddelek I. starostnega obdobja (14 prostih mest) v enoti Ostržek na Golniku. Starši izberejo enoto Ostržek le v nujnih primerih, ko varstvo nujno potrebujejo. V enoto Ostržek starši praviloma vpisujejo otroke, ki živijo neposredni bližini oz. so zaposlenih v bližini oz. na samem Golniku.


Nekatera prosta mesta so ostala nezasedena, ker starši želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in nikamor drugam.


Podatki iz centralnega čakalnega seznama po letih o številu otrok, ki so morali počakati na prosto mesto v javnem vrtcu:


Mestna občina Kranj je v avgust 2015 objavila javni razpis za dodelitev koncesije za 4 oddelke I. starostnega obdobja. Postopek še ni zaključen.