Novice

16. junij, 2016
pixel
RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016

Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (Uradni list RS št. 38/2012 in 15/2013) Komisija za nagrade in priznanja Sveta Mestne občine Kranj
objavlja
RAZPIS
ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016
Priznanja Mestne občine Kranj so:
1.    Častni občan – naziv častni občan Mestne občine Kranj se podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in napredku občine, širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.
2.    Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom na območju mestne občine Kranj, z območja drugih občin pa le, če so njihovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje mestne občine Kranj.
3.    Listine o priznanju Mestne občine Kranj se podeljujejo občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom na območju mestne občine Kranj za dosežene uspehe pri delu v korist družbene skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na premoženju ali zaradi aktivne udeležbe v drugih humanitarnih organizacijah.
4.    Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom, ki s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju prispevajo h kakovostnejšemu življenju, blaginji ugledu in razvoju Mestne občine Kranj, ter za dosežke na športnem in znanstveno-raziskovalnem področju.
5.    Velika Prešernova Plaketa se podeljuje občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom za uspešno delovanje na kulturno-umetniškem področju.

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skupnosti, in sicer na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj na povezavi http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno.
 
Predlogi  morajo  biti  odposlani  s  priporočeno  pošiljko  najkasneje  do  vključno  četrtka,
15. septembra 2016, do 24. ure na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS 2016«
Predlagatelj ne more za priznanje predlagati sebe.
Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vloge.

Komisija na sejah obravnava podane pobude za podelitev priznanj, ugotavlja, ali so v predlogih izkazane zasluge za podelitev katerega izmed priznanj, ter na podlagi ocene pomembnosti uspehov in zaslug oblikuje predloge sklepov z obrazložitvami, ki jih da v obravnavo in sprejem Svetu Mestne občine Kranj.
Občanom se priznanja praviloma podelijo največ dvakrat, vendar naslednjič šele po preteku petih let od prve podelitve.

Komisija lahko pri posredovanih pobudah za posameznega prejemnika priznanja spremeni predlagano vrsto priznanja.
Pri prejetih pobudah za prejemnike priznanj, ki so že prejeli eno od priznanj, komisija ugotavlja nove zasluge, dosežene po podelitvi predhodnega priznanja, ki so bile povod za ponovno predlagane enake ali druge vrste priznanja. V obrazložitvah teh pobud morajo biti poleg kratkega prikaza prejšnjih zaslug posebej in natančno navedene nove zasluge, dosežene po podelitvi zadnjega priznanja in so pogoj za ponovno predlaganje.

Če niso izkazane zasluge za podelitev katerega izmed priznanj ali če obstajajo utemeljeni zadržki, komisija sprejme sklep o zavrnitvi pobude in o tem obvesti pobudnika.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini Kranj, soba 28b, na telefon   (04) 23 73 221 ali elektronski pošti tatjana.kocijancic@kranj.si

Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Kranj.
 

Mag. IGOR VELOV
Predsednik Komisije za nagrade in priznanja

 

  Obrazec za pripravo pobude za podelitev priznanj MO Kranj.doc