Novice

19. november, 2013
ODPRTJE DELOVIŠČ NA ZLATEM POLJU IN KOKRICI

V torek, 19. novembra 2013, sta se na Zlatem Polju (sever) in na Kokrici odprli delovišči v okviru projekta GORKI - 2. sklop. Na odprtju so poleg župana Mohorja Bogataja sodelovali še župan Občine Naklo Marko Mravlja, predstavnik glavnega izvajalca na projektu Darko Jakofčič in direktor družbe Projekt Nova Gorica Vladimir Durcik, ki je zadolžena za gradbeni nadzor.

 

    

Po besedah izvajalca, direktorja podjetja Garnol Darka Jakofčiča, bodo dela potekala po zastavljenem načrtu. Dela na območju Zlatega polja (sever) obsegajo približno 50 objektov s skupno dolžino fekalne kanalizacije 875 metrov. Skupna dolžina meteorne kanalizacije je 250 metrov, dolžina vodovoda pa približno 400 metrov. V delo bo vključena tudi nova asfaltna prevleka.


Na območju Kokrice je trenutno stanje opremljenosti s kanalizacijo 44 odstotkov, kar pomeni, da je zgrajenega manj kot polovica kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta bodo dela na Kokrici obsegala približno 400 objektov s skupno dolžino fekalne kanalizacije 5255 metrov. Del kanala poteka tudi ob Kokrici. Tam se bo izvedlo prečkanje potoka v dolžini 25 metrov. Trasa poteka po terenu, ki je poplavno ogrožen. Vzporedno s fekalno kanalizacijo se bo izvedla tudi meteorna kanalizacija v dolžini 4800 metrov in obnova vodovodnega omrežja v dolžini 5200 metrov.


Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj se je ob tej priložnosti že v naprej opravičil krajanom za morebitne nevšečnosti, ki jih bodo v času gradnje imeli pri opravljanju vsakodnevnih poti, in hkrati poudaril, da bosta po končanih delih življenje in bivanje na tem področju toliko lepša. Z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda se bodo izboljšali tudi učinki čiščenja, zavarovalo se bo okolje, predvsem vodni viri (reki Sava in Kokra), zmanjšale se bodo emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, sanirali se bodo viri onesnaženja iz naselij, usposobil se bo kanalizacijski sistem v porečju Save v skladu z okoljskimi zahtevami in operativnimi programi, izboljšalo se bo stanje komunalne infrastrukture. Omogočena bo priključitev dodatnega števila krajanov oziroma njihovih gospodinjstev na kanalizacijski sistem in centralno čistilno napravo. Poleg izboljšave življenjskih pogojev pa se bodo zagotovile tudi primerne zdravstvene razmere za vse krajne Zlatega polja in Kokrice.


Sicer pa pri projektu GORKI oziroma (daljše) projektu »Odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega Polja - 2. sklop« sodelujejo tri občine, poleg Mestne občine Kranj, še občini Šenčur in Naklo. Župan Občine Naklo Marko Mravlja je vesel, da tudi njihova občina sodeluje pri tem projektu, saj bodo občani in občanke Naklega dobili kanalizacijski sistem. Hkrati pa je poudaril tudi pomembnost sodelovanja vseh treh sodelujočih občin in izrazil željo po nadaljnjem sodelovanju tudi v prihodnosti.


Osnovni namen investicije je gradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki vključuje rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Kranj in gradnjo pripadajočih kanalizacijskih sistemov. Kanalizacijski sistemi bodo omogočili ustrezno odvajanje odpadnih voda v aglomeracijah, v katerih je obremenitev večja od 2000 populacijskih enot (Kranj, Bitnje–Žabnica in Kokrica). Poleg teh pa bodo zgrajeni tudi povezovalni kanalizacijski vodi v območjih, kjer je del kanalizacijskega omrežja že zgrajen, pa ni v funkciji, ki bi zagotavljala ustrezno čiščenje. Na ta način bo na območjih, kjer sekundarno omrežje že obstaja, zagotovljena ustrezna povezava s centralno čistilno napravo Kranj.

 

Investicijski projekt vključuje gradnjo naslednje komunalne infrastrukture:
1. rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj (investitor: Mestna občina Kranj) z zmogljivostjo 95.000 populacijskih enot in gradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2000 populacijskih enot, in sicer: Kranj, Bitnje–Žabnica in Kokrica;
2. gradnjo povezovalnega kanala v občini Šenčur: ta bo odvajal komunalne odpadne vode s kanalizacijo že opremljenih delov aglomeracij (Olševek, Luže, Hotemaže, Visoko) na Centralno čistilno napravo Kranj;
3. gradnjo povezovalnega kanala v občini Naklo: ta bo odvajal komunalne odpadne vode s kanalizacijo že opremljenih delov aglomeracij (Podbrezje, Podbrezje–Srednja vas, Bistrica) na Centralno čistilno napravo Kranj.
 

 

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj in župan Občine Naklo Marko Mravlja na delovišču na Zlatem polju

 

Na dogodku so bili prisotni tudi podžupani Mestne občine Kranj: mag. Janez Frelih, Nada Mihajlović in Bojan Homan

 

Direktor družbe Projekt Nova Gorica Vladimir Durcik, direktor podjetja Garnol Darko Jakofčič in župan Mestne občine Kranj na delovišču na Kokrici

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja - področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«.