Novice

12. april, 2013
Sosvet za varnost o varnostnih razmerah v letu 2012 in ukrepih za naprej

Sosvet za varnost Mestne občine Kranj se je 11. aprila 2013 seznanil s poročili o delu Policijske postaje Kranj, Medobčinskega inšpektorata Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj za leto 2012.

Namestnik komandirja Policijske postaje Kranj Andraž Zadražnik je med drugim za področje zlorabe alkohola povedal, da je bilo v lanskem letu zabeleženih 30 % manj prekrškov v gostinskih lokalih, same alkoholiziranosti niso spremljali. Na področju uživanja prepovedanih drog je bila ustanovljena skupina, ki se ukvarja s preprečevanjem preprodaje prepovedanih drog. V okolici Zdravstvenega doma Kranj so dnevno prisotni policisti, v samem zdravstvene domu pa tudi izvajajo obhode.

 

Vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj mag. Robert Zadnik je povedal, da je Zakon o pravilih cestnega prometa 1. julija 2011 spremenil oziroma dopolnil dosedanja pooblastila redarjev. Redarstvo je v letu 2012 že izvajalo nova pooblastila. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč pristojnosti redarstev širi tudi na neposredno ugotavljanje prekrškov. Redar tako na kraju prekrška lahko zaustavi voznika, ki bo, denimo, vozil po pločniku, v napačni smeri v enosmerni ulici oziroma bo kako drugače ravnal v nasprotju s postavljeno cestnoprometno signalizacijo. Nadzor se enako izvaja za uporabo varnostnega pasu ter zaščitne čelade, kakor tudi za uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Medobčinski inšpektorat Kranj in Policijska postaja Kranj načrtujeta in izvajata skupne poostrene nadzore prometa v mestni občini Kranj. Na področju preventive sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj. Svet je konec lanskega leta sprejel spremembo Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj, ki v 5. točki 3. člena določa: Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač. Medobčinski inšpektorat Kranj že izvaja nadzor nad izvajanjem Odloka o javnem redu v mestni občini Kranj v skladu z svojimi pristojnosti.

 

Po besedah direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj mag. Milivoja Artača je ena njihovih pomembnejših nalog osveščanje ljudi za samozaščitno delovanje. Dejal je še, da je potrebno bolj približati ljudem številko 112. Izpostavljena je bila tudi problematika neprehodnih intervencijskih poti, pri čemer so menili, da bi bilo za ureditev tega področja potrebno sprejeti odlok na ravni občine.

 

Člani sosveta so prav tako opozorili na potrebo, da so pri opravljanju nalog policija, gasilci in občinski redarji oziroma inšpektorji tesneje medsebojno povezani. Slednjemu je pritrdila tudi predstavnica kranjske območne enote Zavoda za šolstvo, glede boja proti zlorabi alkohola in drugih opojnih substanc pa povedala, da na šolah izvajajo preventivne programe za ozaveščanje mladih o škodljivosti teh substanc.

 

Sosvet za varnost se bo naslednjič sestal okrog 15. maja 2013. Še pred koncem aprila 2013 pa morajo vsi akterji na osnovi realnih dejstev predlagati možne izboljšave oziroma nabor ukrepov, pri čemer je treba upoštevati razpoložljiva finančna sredstva, kadre in druge pogoje za delo. Cilj je čim večja povezanost posameznih služb na področju preventive.