Novice

18. september, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov za elektorje in za člana državnega sveta
VSEM POLITIČNIM STRANKAM IN LISTAM, ZAINTERESIRANIM ORGANIZACIJAM, OBČANOM MESTNE OBČINE KRANJ
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 64/12) razpisal splošne volitve v državni svet.
Državna volilna komisija pa je na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-ZDSve-UPB1 in 95/11-Odločba US) pozvala občinske in mestne svete, da v skladu z navedenim zakonom  ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta.
V skladu s 3. in 4. členom Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 86/2002 in 93/2002-Odločba US) vas pozivamo, da predloge posredujete pisno s priloženim izpolnjenim obrazcem (soglasje kandidata), najkasneje do ponedeljka, 1.10.2012, na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: milena.bohinc@kranj.si.
  
Zmagoslav Zadnik, l.r.
Predsednik
 
 
 
 
 
Priloga:
-          Pravila pravilazaizvolitev.pdf
-          Obrazec obrazec-evidentiranje.doc