Novice

30. marec, 2016
Župan Boštjan Trilar obiskal Medobčinsko društvo invalidov Kranj (MDI)

Društvo je ponosno na svoje člane ter na svoje aktivno delovanje.

Kranj, 29. marec 2016 – Medobčinsko društvo invalidov Kranj deluje že več kot 45 let na območju občin Kranj, Jezersko, Cerklje, Naklo, Preddvor in Šenčur. Njegova glavna naloga je izvajanje posebnih socialnih programov, ki temeljijo na ohranjanju in krepitvi zdravja invalidov, kulturnemu in rekreacijskemu druženju invalidov, pomoči pri zaposlovanju, odpravljanju arhitekturnih ovir, samopomoči ter prijateljskega zbliževanja invalidov in skrbi za kakovost neodvisnega aktivnega življenja.

Kot vsako društvo se žal tudi Medobčinsko društvo invalidov Kranj srečuje s prostorsko stisko. Zdajšnji prostor jim ne omogoča individualnega svetovanja svojim članom, dodatna stiska s prostorom pa se pokaže še posebej ob dodeljevanju paketov pomoči in pri srečanjih njihovih članov. Kot je na obisku dejal župan Boštjan Trilar, žal niso edino društvo, ki se spopada s tovrstnimi težavami. Kot vsaka občina tudi kranjska občina društvom denar dodeljuje na podlagi razpisov, s katerimi pa se seveda ne pokrije prav vseh dejavnosti in programov društev. »Kranjska občina neprofitnim organizacijam, društvom zato pomaga z brezplačnim najemom prostora v občinski stavbi in s tem vsaj nekoliko pripomore k lažjemu delovanju omenjenih društev,« je v pogovoru s predsednikom Zveze invalidov Slovenije Dragom Novakom in predsednikom MDI Kranj Marjanom Murkom dodal župan Boštjan Trilar.

Medobčinsko društvo invalidov Kranj je zelo aktivno tako na športnem kot kulturnem področju. Pod svojim okriljem organizirajo številne izlete ter večdnevne programe psihosocialne rehabilitacije invalidov, martinovanja ter številna srečanja članov društva, ki se zvrstijo skozi leto. Veliko so storili za odpravo arhitekturnih in drugih ovir, ki preprečujejo invalidnim osebam nemoteno gibanje in boljšo dostopnost. Društvo skrbi, da se zaposleni oziroma brezposelni invalidi udeležujejo usposabljanj in rehabilitacijskih programov, ki jih organizira Zveza delovnih invalidov Slovenije. Odlično sodelujejo tudi z Mestno občino Kranj in ostalimi občinami, na območju katerih Medobčinsko društvo invalidov Kranj deluje, krajevno samoupravo, gospodarstvom in službami, ki so pristojne za reševanje zadev, ki tarejo invalide.

Ponosni so tudi na posebne socialne programe, ki jih lahko nudijo svojim članom. Gre za izvajanje osmih posebnih socialnih programov: preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti - skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov, zagotavljanje zagovorništva invalidom, informativna dejavnost - informiranje, usposabljanje za aktivno življenje in delo invalidov - izobraževanje, programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi - zdravljenje v naravnih in klimatskih zdraviliščih, rekreacija in šport - ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport, dnevni centri, klubi - delavnice, samopomočne in terapevtske skupine, kulturna dejavnost - integriranje invalidov v kulturno življenje.