Novice

21. maj, 2014
Odprtje delovišča v okviru projekta GORKI - 2. sklop (nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj)

Pri projektu GORKI oziroma (daljše) projektu »Odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop« se odpira novo delovišče, in sicer za nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj.
Pri projektu Gorki sodelujejo tri občine, poleg Mestne občine Kranj še občini Šenčur in Naklo. Osnovni namen investicije je gradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki vključuje nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj in gradnjo pripadajočih kanalizacijskih sistemov.


Kanalizacijski sistemi bodo omogočili ustrezno odvajanje odpadnih voda v aglomeracijah, v katerih je obremenitev večja od 2000 populacijskih enot (Kranj, Bitnje–Žabnica in Kokrica). Poleg teh pa bodo zgrajeni tudi povezovalni kanalizacijski vodi na območjih, kjer je del kanalizacijskega omrežja že zgrajen, pa ni v funkciji, ki bi zagotavljala ustrezno čiščenje. Na ta način bo na območjih, kjer sekundarno omrežje že obstaja, zagotovljena ustrezna povezava s Centralno čistilno napravo Kranj.
Investicijski projekt vključuje gradnjo naslednje komunalne infrastrukture:


1. nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj (investitor: Mestna občina Kranj) z zmogljivostjo 95.000 populacijskih enot in gradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo, večjo od 2000 populacijskih enot, in sicer: Kranj, Bitnje–Žabnica in Kokrica;
2. gradnjo povezovalnega kanala v občini Šenčur: ta bo odvajal komunalne odpadne vode s kanalizacijo že opremljenih delov aglomeracij (Olševek, Luže, Hotemaže, Visoko) na Centralno čistilno napravo Kranj;
3. gradnjo povezovalnega kanala v občini Naklo: ta bo odvajal komunalne odpadne vode s kanalizacijo že opremljenih delov aglomeracij (Podbrezje, Podbrezje–Srednja vas, Bistrica) na Centralno čistilno napravo Kranj.

 

Na Centralno čistilno napravo Kranj so priključene odpadne vode iz Mestne občine Kranj, območja Občine Naklo in severnega dela Občine Šenčur.


V Mestni občini Kranj je zgrajenih 152.895 metrov javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje na Centralni čistilni napravi Kranj (odslej CČN Kranj). Potrebna bo obnova 26 kilometrov kanalizacijskega omrežja, saj je obstoječe staro več kot 50 let. Na CČN je priključenih še 22.912 metrov kanalizacije iz občine Naklo in 30.940 metrov iz občine Šenčur. Na CČN se očisti več kot 98 odstotkov zbrane odpadne vode. Med drugim tudi celotna količina v javno kanalizacijsko omrežje zajete odpadne vode v občinah Šenčur in Naklo.
CČN Kranj je ob reki Savi in služi kot sprejemnik, z obratovanjem je začela leta 1986.


Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj je Mestna občina Kranj prejela 21. februarja 2014 in je postalo pravnomočno 25. februarja 2014.

 

Gradbeno dovoljenje obsega 3. faze, in sicer:
• 1. fazo – demontažo nadstrešnice za odpadke, gradnjo novih objektov linije vode in blata ter dela na komunalni in energetski infrastrukturi;
• 2. fazo – rekonstrukcijo upravne stavbe, obstoječe transformatorske postaje, objekta G – dehidracije blata, ki se preuredi v garažo in objekta D – gnilišči, ki se preuredita v zalogovnik pregnitega blata, in
• 3. fazo – gradnjo novega deževnega bazena s črpališčem razbremenjevanja in filtra deževnega bazena, odstranitev objekta A – predčiščenje, objekta B – mehansko čiščenje, objekta C – biološko čiščenje in objekta C – plinohrama.
 

Nadgrajena in rekonstruirana Centralna čistilna naprava Kranj bo prinesla:
- boljšo kakovost okolja,
- boljše stanje kakovosti zraka,
- manj hrupa,
- boljše stanje reke Save.


Obstoječa čistilna naprava se bo nadgradila, da bo po velikosti in tehnologiji ustrezala današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom. Na območju čistilne naprave je potrebno zagotoviti zadrževanje padavinske odpadne vode, s tem bo omogočeno optimalno delovanje nadgrajene in rekonstruirane čistilne naprave.


Nadgradnja bo imela čim manjši vpliv na okolico. Zaradi nove organizacije tehnološkega procesa in novih objektov je predvidena tudi nova celovita prenova zunanje ureditve, vključno z novimi medsebojnimi komunikacijami v obliki poti in hortikulturne ureditve okolice.
Pri dobrem vzdrževanju čistilnih naprav in njihovi redni kontroli, ki je zakonsko predpisana, ne bo prihajalo do neprijetnih vonjav. Prav tako ne pričakujemo emisij hlapnih organskih snovi. Z območja se bo umaknila tudi kompostarna, ki je v obstoječem stanju občasno vir neprijetnih vonjav. Bistveno manjša bo tudi prisotnost hrupa v okolju.


Nadgrajena in rekonstruirana čistilna naprava bo zagotavljala veliko boljšo stopnjo čiščenja odpadnih voda pred izpustom v reko Savo. Vanjo bo odtekalo manj fosforja in dušika, kar dolgoročno pomeni izboljšanje ekološkega stanja reke.
Nadgrajena in rekonstruirana CČN Kranj bo energetsko učinkovitejša od obstoječe naprave.


V sklopu gradnje se bo uredilo tudi obratovanje ostalih dejavnosti v okviru komunalne cone Kranj. Dogradile se bodo manjkajoče protihrupne ograje.


28. marca 2014 so bile z ministrom (v odhodu) Ministrstva za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom podpisane pogodbe o sofinanciranju, med njimi tudi pogodba za Centralno čistilno napravo Kranj, kjer je predmet sofinanciranja nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj, v višini 19.666.267,65 (približno 20 milijonov) EUR brez DDV.

 

Mestna občina Kranj bo za projekt GORKI – 2. Sklop, skladno s podpisanimi sofinancerskimi pogodbami, prejela 24.933.606,80 evrov evropskih sredstev, s strani državnega proračuna pa 4.400.048,26 evrov. Sredstva Mestne občine Kranj znašajo 10.913.218,43 evra.

Predviden zaključek nadgradnje in rekonstrukcije Centralne čistilne naprave Kranj je do 31. decembra 2015.


Z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda se bodo izboljšali učinki čiščenja, zavarovalo se bo okolje, predvsem vodni viri (reki Sava in Kokra), zmanjšale se bodo emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, sanirali se bodo viri onesnaženja iz naselij, usposobil se bo kanalizacijski sistem v porečju Save v skladu z okoljskimi zahtevami in operativnimi programi, izboljšalo se bo stanje komunalne infrastrukture. Omogočena bo priključitev dodatnega števila krajanov oziroma njihovih gospodinjstev na kanalizacijski sistem in centralno čistilno napravo. Najpomembnejša pridobitev pa bo izboljšava življenjskih pogojev in zagotovitev primernih zdravstvenih razmer za občanke in občin Kranj, Šenčur in Naklo.