Novice

14. maj, 2015
Ministrica podpisala nove pogodbe za projekt Gorki

S strani ministrice za okolje in prostor so bile 13. maja 2015 podpisane sofinancerske pogodbe, ki Mestni občini Kranj dodeljujejo pravico do črpanja sredstev iz kohezijskega sklada za projekt Gorki. S prekvalifikacijo projekta na veliki projekt so bile namreč potrebne nove pogodbe, na podlagi slednjih pa v prihodnjih dneh pričakujemo še vzpostavitev sistema ISARR, kamor vnašamo zahtevke za izplačila sofinancerskih sredstev. Pogodbe so bistvenega pomena za Mestno občino Kranj, saj omogočajo nemoteno nadaljevanje in zaključek tako pomembnega projekta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Dolžina novega fekalnega kanalizacijskega omrežja znaša cca 35 km, od tega je okoli 29 km gravitacijskega fekalnega kanala, cca 6 km tlačnega fekalnega kanala, 15 črpališč in nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave velikosti 95.000 populacijski enot. Na kanalizacijsko omrežje se bo dodatno priključilo skoraj 6000 prebivalcev, ki so doslej čiščenje odpadne vode reševali z greznicami ali malimi čistilnimi napravami.


Poleg tega obnavljamo oz. gradimo tudi vodovodno omrežje dolžine cca 27 km, meteorno omrežje cca 21 km in cca 8 km javne razsvetljave.

Poleg kanalizacijskega omrežja in centralne čistilne naprave mestna občina z vodovodom Bašelj-Kranj pridobiva še okoli 10 km novega magistralnega vodovoda, vodohran Zeleni hrib velikosti 1500 m3 in objekt Ultrafiltracije Bašelj za pripravo vode. Tako bomo zagotovili kakovostno pitno vodo iz drugega, bolj izdatnega vodnega vira, ultrafiltracija pa bo prinesla prihranek stroškov, saj velja za najbolj zdrav postopek priprave vode, bistveno manjša pa je tudi poraba energije v primerjavi s peščeno ultrafiltracijo.