Novice

15. junij, 2016
pixel
Župani gorenjskih občin razpravljali o skupnih razvojnih projektih

Kranj, 14. junij 2016 - Na sedmi seji Sveta gorenjske regije, ki je potekala 14. 6. 2016 v prostorih Mestne občine Kranj, so župani razpravljali o podanem predlogu projektov resornih ministrstev za vključitev v Dogovor za razvoj gorenjske regije in ga zavrnili.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je konec lanskega leta pripravila osnutek Dogovora za razvoj gorenjske regije za obdobje 2016–2019 (v nadaljevanju: Dogovor), ki je bil po potrditvi s strani Razvojnega sveta gorenjske regije posredovan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT). Dogovor vsebuje 14 najpomembnejših projektov regije in je sklenjen, ko ga sprejme razvojni svet regije, potrdi svet regije ter podpišeta predsednik razvojnega sveta regije in minister, pristojen za regionalni razvoj. MGRT je v februarju 2016 začel s procesom usklajevanj dogovorov z resornimi ministrstvi in Službo Vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). V začetku junija se je začel teritorialni razvojni dialog med regijami in ministrstvi, v okviru katerega je bil govor o ključnih regijskih in sektorskih projektih. Prvi sestanek je na MGRT potekal med predstavniki gorenjske regije in predstavniki MGRTja, SVRKa, Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter Ministrstva za infrastrukturo (MZI). V tej fazi so ministrstva podala informacijo, za katere projekte oziroma njihove dele so sredstva v okviru evropske kohezijske politike in državnega proračuna na voljo in kaj se predlaga za vključitev v Dogovor.
Predstavniki ministrstev so na sestanku v začetku junija podali sledeče predloge: izvedba dela daljinske kolesarske poti Jesenice–Lesce–Bled, GORKI – 2. sklop (2. faza), projekt Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – zmanjšanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki, projekt Triglavski narodni park, v okviru 22 projektov, navedenih v sprejetem Programu upravljanja natura območij do leta 2020, ter pilotni projekt regijskega skupnostnega centra. Zaradi odsotnosti predstavnikov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za zdravje se na temo predlaganega regijskega projekta Kakovost življenja in zdravje Gorenjske med predstavniki regije in ministrstev izvede poseben sestanek, na katerem se proučijo možnosti izvedbe projekta. S strani resornih ministrstev sta bila na sestanku podana tudi predloga sektorskih projektov Štipendijska shema za gorenjsko regijo in Vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč. Slednjega sta na seji županom predstavila predstavnika Ministrstva za okolje in prostor.
Župani se strinjajo z izvedbo podanih predlogov projektov, vendar ne v okviru Dogovora. V Dogovoru želijo podpreti skupne razvojne projekte regije, ki bodo regijo povezovali, in ne zgolj posamezne projekte, ki imajo sicer učinek v okolju, nimajo pa povezovalne funkcije v regiji (kot npr. regijski projektni predlog Trajnostna mobilnost in mreža kolesarskih poti).

S strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske je bila županom podana informacija o načrtovanem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na temo večgeneracijskih centrov. Ministrstvo predvideva vzpostavitev oziroma financiranje enega centra na razvojno oz. statistično regijo, ki bo izvajal različne preventivne programe za preprečevanje socialnih stisk in težav. Ministrstvo ima za večgeneracijske centre kot mesta vključevanja in srečevanja različnih ciljnih skupin po Sloveniji v okviru predvidenga razpisa na voljo 8,6 milijonov evrov. V okviru razpisa se predvideva tudi sodelovanje občin. Župani so podprli predlog priprave projektnega predloga, ki bo mrežno podprl delo v celotni regiji.  

Lastniško preoblikovanje družbe BSC Kranj

Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj, je župane seznanil z informacijo o lastniškem preoblikovanju družbe BSC Kranj. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja mora za vpis v evidenco regionalnih razvojnih agancij biti družba v večinski javni lasti in v okviru javnega dela morajo imeti gorenjske občine večinski delež. Aktivnosti preoblikovanja družbe so v teku.

Akcija »Boš sadiv«: Slovenija – sadni raj

Bojan Žnidaršič je županom predstavil akcijo Boš sadiv«: Slovenija – sadni raj Slovenskega Rodovnega gibanja, v okviru katere se javne površine zasajajo z avtohtonim visokodebelnim sadnim drevjem. Z akcijo tako želijo približati naravo ljudem in jim omogočiti, da v prihodnosti pridejo do brezplačnega, zdravega sadja. Župani so se seznanili z izvedbo akcije, ki jo v društvu izpeljejo prostovoljci v sodelovanju z občinami in osnovnimi šolami.

Predlog ukrepov za preprečevanje škod, ki jih povzročajo hudourniki

Gorenjska regija je ena najbolj hudourniško obremenjenih regij v Sloveniji, nihče pa ne skrbi za hudourniška žarišča in potrebno infrastrukturo. Župani so bili seznanjeni s problematiko hudournikov in podprli predlog, da se ponovno organizira operativna hudourniška javna služba kot samostojna ali v okviru obstoječih služb in pozivajo Vlado, da pristopi k reorganizaciji te službe.

Predstavitev obvladovanja proizvodnje električne energije na reki Savi

Župani so se seznanili s poskusom reorganizacije podjetja Savske elektrarne Ljubljana in podprli sklep, da Svet gorenjske regije nasprotuje morebitni združitvi energetskih družb na reki Savi in selitvi sedeža družbe Savske elektrarne Ljubljana iz gorenjske regije.