Novice

22. januar, 2016
Eko sklad je za letošnje leto razpisal nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom

Eko sklad je za letošnje leto razpisal nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Za sredstva lahko kandidira vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja, ki je v času oddaje vloge upravičen do denarne socialne pomoči, to pa ne velja za prejemnike izredne denarne socialne pomoči.

Priznani stroški naložbe vključujejo nakup in vgradnjo ene kurilne naprave v enostanovanjski stavbi oziroma ene kurilne naprave v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe, predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo dimnika, pa tudi nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev ogljikovega monoksida, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev

 

Do razpisa lahko dostopate preko te povezave: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=59