Novice

28. januar, 2016
Svetniki so se seznanili s Trajnostno urbano strategijo 2030

Kranj, 27. januar 2016 – Svetnice in svetniki Mestne občine Kranj so se na prvi seji v letu 2016 seznanili s Trajnostno urbano strategijo 2030, imenovali nova predstavnika ustanovitelja in občine v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej in Območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,  nadaljevali s prvo obravnavo odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Avtobusni terminal v Kranju« in po skrajšanem postopku sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodih, hkrati pa so sprejeli tudi soglasje k spremembi cen vrtca v Mestni občini Kranj in k ceni storitve pomoči na domu.

Uvodoma je župan Boštjan Trilar pojasnil, da so vezano na imenovanje predstavnice Mestne občine Kranj v svet Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj (OE JSKD) pridobili dve pravni mnenji. Obravnavala ju je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je ugotovila, da sta funkciji, ki ju opravlja nova predstavnica OE JSKD Kranj Mija Aleš, združljivi. Pri sprejemu dnevnega reda sta svetnika Zoran Stevanović in Janez Černe predlagala umik točke o prostorskem načrtu za avtobusni terminal, vendar njun predlog ni bil potrjen.
------------------------
Kranj kot mesto priložnosti – TUS 2030
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030 (TUS) odpira razvojno vizijo Kranja kot mesta priložnosti. Župan je izpostavil in pohvalil dobro in zavzeto delo pripravljavcev dokumenta, saj so zbrali več kot 800 pobud ter k sodelovanju povabili več kot 250 ljudi. Trajnostna strategija predstavlja osnovo za pridobivanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi 2014-2020. V ospredju bodo projekti, ki prinašajo vsebine, in ne več infrastrukturne in podobne gradnje. Prav zato bo vsaka država članica 5 % vseh sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v novi finančni perspektivi namenila za razvoj mest. Tudi Ministrstvo za okolje in prostor je podalo svoje pozitivno mnenje k TUS 2030 kot zelo kakovostnemu dokumentu, ki ima poleg naravnanosti za pridobivanje evropskih sredstev sofinanciranja tudi izrazito razvojno vizijo in je tako primer dobre prakse pri pripravi temeljnih dokumentov.
------------------------
Prostorski načrt za avtobusni terminal sprejet v prvi obravnavi
Svetnice in svetniki Mestne občine Kranj so nadaljevali s prvo obravnavo odloka o OPPN »Avtobusni terminal«, ki vsebinsko združuje tri dele. En del predstavljata energetska prenova zdravstvenega doma in prenova toplotne postaje, za kar je možno računati na pridobitev evropskih sredstev sofinanciranja. Drugi del predstavljajo objekti t. i. Severnih vrat in avtobusni terminal ter tretji del prenova in izboljšanje cestnega režima. Župan je poudaril, da se bosta v vsakem primeru skupaj gradila Severna vrata in avtobusni terminal. Nova ureditev OPPN »Avtobusni terminal« prinaša izboljšano prometno varnost za šole in zdravstvene ustanove, boljšo pretočnost prometa in posledično manjši hrup, uredi se tudi mirujoči promet. Bistveno pri umestitvi terminala na novi lokaciji je, da rešuje več problematik naenkrat: umesti se tako sodoben avtobusni terminal na lokaciji, ki pokriva velik odstotek uporabnikov, rešuje izredno akutno problematiko parkiranja na tem območju s ciljem, da se parter širšega območja reši parkirnih površin, navezuje območje na kolesarske in peš poti ter proge javnega potniškega prometa ter omogoča realizacijo investicij za potrebe zdravstva. Do druge obravnave dokumenta je potrebno dodati rešitve za dostope avtobusov pri OŠ Helen Puhar in OŠ Franceta Prešerna in pripraviti arhitekturno ureditev sedanje lokacije avtobusne postaje. Mestni svet je OPPN Avtobusni terminal v prvi obravnavi potrdil.
------------------------
Kadrovske zadeve na seji
Mestni svet je potrdil Milana Vasiljevića iz Kranja kot novega predstavnika ustanovitelja v Svetu Gorenjskega muzeja. Zamenjal je Matevža Koširja, potem ko je le-ta v letu 2014 odstopil s funkcije. Za predstavnico Mestne občine Kranj v Svetu OE JSKD Kranj so imenovali Mijo Aleš.
-------------------------
Ostale zadeve
Sprejete so bile spremembe, ki dopolnjujejo odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov v delu, ki se nanaša na postopek volitev in imenovanj v svet zavoda z opredelitvijo, koliko predstavnikov naj ima posamezna območna enota ali podružnica. Na seji so potrdili tudi dopolnitve odloka, vezane na območje zaščitene Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju, kjer je potrebno odstraniti gospodarsko poslopje, da bo možno zgraditi dovozno cesto. Sprejeta je bila sprememba cen programov v vrtcih, in sicer se le-ta v javnih vrtcih znižuje na račun nižje dnevne cene za živila, ki je znašala 2,01 evra na dan, po novem pa bo 1,95 evra dnevno. Enaka cena za starše bo veljala tudi v koncesijskih vrtcih, razliko pa bo pokrila občina. Svetnice in svetniki so potrdili oziroma dali soglasje h ceni storitve pomoči na domu, ki za uporabnike ostaja enaka, 4,20 evra na delovnik, za nedelje in praznike pa se nekoliko znižuje in ob nedeljah znaša 5,69 evra (prej 5,88 evra), ob praznikih in dela prostih dnevih pa 6,15 evra (prej 6,30 evra).