Novice

29. januar, 2016
Spremembe obračuna in prilagoditev cen ravnanja z odpadki

S 1. februarjem 2016 se bodo v občini uveljavile nove cene ravnanja z odpadki. Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisala nov način obračuna komunalnih storitev. Skladno s tem je Svet Mestne občine Kranj sprejel nov Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj, potrdil elaborate ter nove cene ravnanja z odpadki.


Uredba predpisuje način, kako morajo biti prikazane storitve na računih. Cene morajo biti po novem izražene v evrih na kilogram. Postavke, vezane na ravnanje z odpadki, bodo na računih uporabnikov po novem nekoliko drugačne. Ločeno bodo prikazane cene za zbiranje mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov, cene za zbiranje bioloških odpadkov, ki vključuje tudi odstranjevanje, ter cene za obdelavo in odlaganje odpadkov. Cena zbiranja in odvoza mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov bo sestavljena iz dveh delov, in sicer iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve javne službe.


Mesečni izdatki gospodinjstva za odpadke bodo še vedno odvisni od velikosti zabojnikov za mešane in biološke odpadke, števila oseb in pogostosti odvoza.