Novice

19. september, 2013
PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE

S predstavitvijo, ki je potekala 17. septembra v sejni sobi na Območni obrtno-podjetniški zbornici se zaključuje projektna naloga – Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture – 2. faza. Projekt je potekal v sodelovanju med devetimi gorenjskimi občinami (Mestna občina Kranj, občine Bohinj, Bled, Radovljica, Gorje, Gorenja vas - Poljane, Kranjska Gora, Škofja Loka in Žiri). Nosilka projekta pa je bila Mestna občina Kranj.

 

Podpora procesom urejanja prostora, upravljanja in gospodarjenja s prostorom je ena od prioritet v Regionalne razvojnem programu Gorenjske regije. Eden od osnovnih gradnikov te podpore pa je zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI). V obdobju 2007–2013 je bila že izdelana prva faza Zbirnega katastra GJI Gorenjske, ki je zajela komunalno infrastrukturo – vodovod.

Projektno nalogo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, saj je Zbirni kataster GJI Gorenjske – 2. faza uvrščen med ključne operacije Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in je del izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Gorenjske regije za obdobje 2012–2014. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi bo financiran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičencev. Pri financiranju so sodelovale tudi vse sodelujoče občine, v različnih deležih (od približno enega do približno petih odstotkov, z izjemo Mestne občine Kranj, ki je pokrila malo več kot devet odstotkov sredstev).

S projektom se bo zagotovila dostopnost do osnovnih podatkov o vseh vrstah omrežij in objektov GJI na enem mestu in s tem tudi podatki o zasedenosti prostora. Izpolnjena bo tudi zakonska zahteva po vpisu podatkov v zbirni kataster GJI, hkrati se bo izboljšala tudi kakovost podatkov za potrebe operativnih potreb v regiji. Izboljšana bo preglednost javnih podatkov na nivoju regije z obstoječim orodjem – geografskim informacijskim sistemom (GIS), kar bo omogočilo enostaven pregled in vzdrževanje javnih podatkov ter vnos vsebin za potrebe razvoja. Regijski GIS bo lahko služil kot razvojno in analitično orodje na občinskem in regijskem nivoju.

Izpeljava naloge je bila zahtevna tako iz organizacijskega kot tehnološkega vidika. Kljub obsežnosti naloge pa se je izkazalo, da je zaradi povezanosti občin z enotno in enovito grajeno javno infrastrukturo, smiselno take naloge opravljati regijsko, zaradi enotne evidence, lažjega vzdrževanja in zmanjševanja stroškov. V celoti so bila opravljena geodetska dela in predaje podatkov v ZK GJI na Geodetsko upravo Republike Slovenije (za podatke, ki se predajajo v ta kataster) po pogodbi na občinah: Bohinj, Bled, Radovljica, Gorje, Kranjska Gora, Kranj, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri. Dokončno je bil izdelan internetni informacijski sistem iObčina in iRegija z vpisom podatkov v enotni GIS sistem. Podatki so dostopni na naslovu: www.iobcina.si in www.iregija.si/gorenjskaregija.V celoti je bilo izmerjeno tudi cestno omrežje Mestne občine Kranj. Vsaka občina pa lahko ob spremembah, podatke v sistem vnesejo same.

Izvajalci projekta, ki so pripravili zaključno predstavitev naloge so bili: Ljubljanski urbanistični zavod d.d., kot vodilni partner, Kaliopa, informacijske rešitve d.o.o. kot prvi partner in DFG Consoulting informacijski sistemi, d.o.o. kot drugi partner. Za usklajevanje med projektnimi partnerji in nadzor nad pripravo orodij za pregledovanje podatkov na regijskem nivoju pa je skrbela Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
Več o predstavitvi projektne naloge si lahko preberete v prilogah:

Priloga1

Priloga2

Priloga3

Priloga4

 

Predstavitev projektne naloge

 

Predstavitev projektne naloge