Novice

26. julij, 2016
Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja v letu 2016

Mestna občina Kranj objavlja javni razpis za sofinanciranje obnove uličnih fasad in/ali streh (zunanja lupina stavbe) v starem mestnem jedru Kranja v letu 2016. Sredstva za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru so namenjena za spodbujanje razvoja in oživljanje starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine.


Za ta namen je v proračunu zagotovljenih 50.000  evrov.

Sofinancirala se bo obnova uličnih fasad in streh stavb v ustreznem deležu od vrednosti investicije, in sicer:
•    največ v višini do 33 % za stavbe v območju kulturnega spomenika, za katere velja II. varstveni režim, opredeljen v 8. členu  Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (širše območje mestnega jedra);
•    največ v višini do 50 % za stavbe v območju kulturnega spomenika, za katere velja I. varstveni režim opredeljen v 8. členu Odloka, in stavbe s statusom kulturnega spomenika državnega pomena (ožje območje mestnega jedra).

Območja so razvidna iz grafične priloge.


Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ali oddana v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj in mora biti v zaprti ovojnici s pripisom na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja« ter z nazivom in naslovom vlagatelja na zadnji strani. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obrazcih  in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke.
Zainteresirani lahko oddajo prijave do 2. 9. 2016.

Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (javni razpisi, naročila/aktualno) ali pa jo zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na naslovu Mestna občina Kranj – sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan v času uradnih ur  na tel. št. 04 23 73 376  ali na elektronskem naslovu ana.drakslar@kranj.si.