Novice

23. februar, 2017
Sanacija plazu v Podblici že v polnem teku

Po obilnem deževju v novembru 2016, ki je sprožilo kar dva zemeljska plazova na območju naše občine, je mestna uprava že pristopila k sanaciji plazu v Podblici. Na prvi seji mestnega sveta, ki je sledila, so bila že zagotovljena sredstva, kmalu za tem pa tudi sproženi postopki javnega naročila za izbor izvajalca del. Elaborat za izvedbo sanacijskih del je izdelalo podjetje Geotrias iz Ljubljane, v postopku javnega naročila pa je bil s pogodbeno vrednostjo dobrih 22.000 evrov (z vključenim DDV) izbran tudi izvajalec del Vodnogospodarsko podjetje Kranj. Za strokovni nadzor del, ki naj bi bila zaključena v aprilu 2017, bo poskrbelo podjetje Domplan Kranj.

Plaz v Podblici (na lokaciji nad stanovanjskim objektom Podblica 11) se je sprožil približno 40 metrov nad dovozno cesto med stanovanjskim in gospodarskim objektom. V sodelovanju z občani, Gasilsko reševalno službo Kranj in prostovoljskimi gasilci je bil še isti dan saniran in omogočen dovoz, območje plazeče zemljine pa zavarovano s pokrivnimi ponjavami. S površinskimi markerji so bile dnevno spremljane morebitne spremembe oz. premiki zemljine, po beleženi umiritvi terena pa so bile z analizo določene možne oblike sanacije.

Na novembrski seji mestnega sveta so bila iz proračunske rezerve zagotovljena sredstva za sanacijo. Zakon namreč določa financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.


 


Foto: Tomaž Frantar