Novice

3. julij, 2015
Župan Boštjan Trilar opravil pogovore s polovico krajevnih skupnosti
V precej intenzivnem programu se je župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar junija 2015 že pogovoril s predstavniki 12 krajevnih skupnosti od 26, ki so na območju kranjske občine. Pogovori so potekali zelo odprto in v izrazito pozitivnem vzdušju.
 
Namen srečanj je, da se predstavijo glavne zadeve, ki so v ospredju aktivnosti po krajevnih skupnostih, povedo želje in načrti, pa tudi pojasnijo bolj zahtevne zadeve in pogledajo možne rešitve. Župan na srečanjih predstavi rebalans proračuna 2015 in rezultate dela fokusnih skupin. Vsa srečanja doslej so bila konstruktivna in pozitivno usmerjena.
 
»Dosedanji pogovori so pokazali, da sistem dela na področju krajevnih skupnosti ni sistemsko urejen. Ni jasno, za katere zadeve je dolžna poskrbeti občina, o čem se uskladijo same krajevne skupnosti. V preteklosti je bilo veliko obljubljenega, potem pa za izvedbo nalog v občinskem proračunu ni bilo zagotovljenega denarja,« ugotavlja župan Boštjan Trilar. Prav pri pripravi rebalansa proračuna se je pokazalo, da je, poleg drugih neplačanih ali neplaniranih obveznosti, tudi nekaj neplačanih računov za dela po krajevnih skupnostih. Za naprej morajo biti finance tako za krajevne skupnosti kot vsa ostala področja jasne in realne za vsako proračunsko leto posebej. 
 
Enotni pristop je, da se delovanje krajevnih skupnosti in še zlasti investicije planira celostno. Zato so toliko bolj dragoceni pogovori, ki jih sedaj župan s sodelavci vodi s predstavniki krajevnih skupnosti. Skupaj ugotavljajo ključne probleme, razvojne cilje, pogledajo predloge krajevnih skupnosti, kar bo osnova za planiranje prioritet in časovnice, kamor se bodo umestile investicije in druge naloge krajevnih skupnosti glede na možnosti financiranja po posameznih letih. 
 
Glavne teme so urejanje cest, otroških igrišč, športno-rekreativnih  in zelenih površin, varnih šolskih poti ter kolesarskih poti. 
»Zato bomo kot osnovo za planiranje in določanje prioritet naredili popise kategoriziranih cest, igrišč, zelenih površin, skratka posnetek stanja, nato pa bo sledila uskladitev z idejami, željami in potrebami krajevnih skupnosti,« pojasnjuje župan Boštjan Trilar
 
Predstavniki krajevnih skupnosti v pogovorih izražajo zadovoljstvo, da imajo priložnost za odprt pogovor z županom in sodelavci iz občinske uprave. Po besedah predsednika sveta krajevne skupnosti Stražišče Jureta Šprajca je zelo dobro, da župan skupaj s sodelavci tudi na terenu iz prve roke izve za problematiko krajanov.
 
Predsednik sveta KS Primskovo Ignac Vidmar pa je po koncu srečanja dejal, da se zaveda, da ima Mestna občina Kranj številne večje projekte, ki dvigujejo kakovost bivanja v Kranju vsem prebivalcem, zato vsi projekti, ki jih je predlagala krajevna skupnost ne morejo biti v prioritetni listi do leta 2030. Kljub temu je vesel, da imajo na Mestni občini Kranj sogovornika s posluhom za krajane. 
 
KS Zlato polje je župan obiskal ob krajevnem prazniku in skupaj s predsednico Damjano Piškur posadil lipo v parku, posvečenemu pobratenim mestom. 
 
V Stražišču so izpostavili problematiko komunalnega urejanja industrijske cone Laze in celostno urejanje odvodnjavanja na območju Bantal. Krajevna skupnost in občina pri obeh zadevah že sedaj tesno sodelujeta za pridobitev najboljših sistemskih rešitev. Župan je pohvalil krajevno skupnost za projekt tržnice v Stražišču, pri katerem sodeluje s KS Bitnje in Društvom Sorško polje. Upa, da se bo tržnica obdržala in bo sodelovalo vedno več lokalnih ponudnikov in obiskovalcev.
 
V KS Tenetiše je bila  v ospredju pogovora ureditev varne poti v šolo. 
 
Predstavniki KS Golnik so županu predstavili idejo o upravljanju in uporabi parka Tivoli za rekreativne dejavnosti. Potreben je sistemski pristop in razmislek, da se upravljanje s športno infrastrukturo poveri, na primer, Zavodu za šport Kranj, ki ima izkušnje na tem področju.
 
VKS Bitnje se zaključuje gradnja komunalnih vodov v okviru projekta Gorki. Predsednik Boris Oblak je izpostavil potrebo po ureditvi krožišča na stiku Stražiške in Škofjeloške ceste, odpirajo pa se tudi vprašanja glede širitve območja Nature 2000.
 
V KS Britof je v ospredju dokončanje del na javni razsvetljavi, med željami pa sanacija nogometnega igrišča z umetno travo in postavitev igrišča za prstomet.
 
V KS Primskovo izpostavljajo potrebo po ureditvi določenih cest, pločnikov in prehodov za pešce, med željami pa je tudi idejna zasnova za koncertno dvorano.
 
Predsednica KS Bratov Smuk Tina Žalec Centa je v pogovoru z županom izpostavila umiritev prometa, ureditev intervencijskih poti, odjemnih mest za komunalne odpadke in ureditev razmerij za podzemne garaže.
 
V pogovoru s predstavniki KS Center pa sta bili v ospredju temi o prometnem režimu in oživljanju starega Kranja.
 
KS Orehek – Drulovka bo skupaj s Komunalo Kranj poiskala rešitev za prevzem odpadkov v novem naselju Drulovka, z občinsko upravo pa bodo pogledali, kako bi najbolje uredili obračališče za šolski avtobus. Tudi v tej krajevni skupnosti je potreben sistemski pristop k upravljanju športnega parka in vključitev, na primer, Zavoda za šport Kranj. 
 
V KS Gorenja Sava imajo med prednostnimi nalogami ureditev meteornih voda na območju Gaštejskega klanca, vidijo potrebo, da se uredi krožišče pri Savskem otoku, pa tudi obnovi ograja pod železniškim podvozom.
 
Na Kokrici so v širši sestavi – članom sveta krajevne skupnosti so se pridružili še predstavnik krajanov Kuraltove ulice, predstavnik športnega društva in svetnica mag. Barbara Gunčar – med drugim govorili o nadaljevanju projekta Gorki na Mlaki, potrebi, da se obnovi dom krajevne skupnosti, in o zasnovi nadaljnjega razvoja območja Čukovega bajerja. 
Srečanja s krajevnimi skupnostmi se bodo nadaljevala v drugi polovici julija 2015.
 
Naj dodamo še to, da se nadaljujejo aktivnosti za pripravo odloka o delovanju krajevnih skupnosti, in sicer intenzivno delata tako posebna delovna skupina MO Kranj kot pri Komisiji za krajevne skupnosti.
 
   
 
 
Foto: vir spletna stran Zavoda za turizem Kranj, avtorji D. Wedam in Primož Hieng.