Novice

6. junij, 2016
Stari Kranj – sofinanciranje poslovnih prostorov

Mestna občina Kranj na svojih spletnih straneh www.kranj.si ponovno objavila javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017 Vloge morajo prispeti na Mestno občino Kranj do 15. septembra 2016 do 12.00. Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov od dneva opravljanja dejavnosti, to je od dneva,  ko je  poslovni prostor odprt za  potrošnike in uporabnike storitev  do 31. 12. 2017. Najvišje možno sofinanciranje najemnine je do 50 % najemnine oziroma do 5 EUR/m2. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). Višina razpisanih sredstev za  leto 2016  je 19.330 EUR, za leto 2017 pa 15.540 EUR. Najvišja možna najemnina ne sme presegati 10 EUR/m2.

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki ter mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, socialna podjetja in zavodi, ki bodo izvajali dejavnost v pritličnih prostorih na območju starega Kranja. Prijavijo se lahko bodoči najemniki pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju, ki bodo v do sedaj praznih poslovnih prostorih (na dan objave razpisa je prostor prazen) opravljali gospodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu 2016. Prednost do sofinanciranja bodo imeli ponudniki s področja maloprodaje.
Prejemnik subvencije mora uporabljati oz. imeti najete poslovne prostore za obdobje, za katerega je zaprosil za  sofinanciranje. Prejemniki subvencije se zavežejo, da bodo po končanem obdobju prejemanja subvencije  (po 31.12.2017) v pritličnem poslovnem prostoru izvajali dejavnost, ki je bila sofinancirana, vsaj še 12 mesecev (vsaj do 30.6.2018).

Za območje starega Kranja se šteje območje, ki je določeno z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/83), in sicer območje celotne naselbine na pomolu (Prešernova, Tavčarjeva, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, Jahačev prelaz, Reginčeva, Glavni trg, Jenkova in Poštna ulica, Maistrov trg, Trubarjev trg, Na skali, Pot na kolodvor, Škrlovec in del Koroške ceste do Stare Pošte), del Ljubljanske ceste (Jelenov klanec), območje Vodopivčeve ulice, Kokrškega brega, Sejmišča in Lajha.

Vloge morajo prispeti do 15.9.2016 do 12.00 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v zaprti kuverti in opremljene z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017 – ponovljen razpis « in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke.

Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (javni razpisi, naročila) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na naslovu Mestna občina Kranj – sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.