Novice

3. maj, 2017
Obvestilo Mestne občine Kranj

Mestna občina Kranj na podlagi 6. in 1. odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15– ZUUJFO) ter 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/2016 in 1/2017)

obvešča

občane in vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času

od 28. aprila do 19. maja 2017

sprejemala dodatne pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (Odlok o strateškem načrtu – SPN (Uradni list RS, št. 74/2014) in Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu – IPN (Uradni list RS, št. 74/2014, 9/2016 – tehnični popravek, 63/2016 – obvezna razlaga)); (v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve OPN).

I.

Mestna občina Kranj je, na podlagi poziva, objavljenega na spletni strani MOK in Kranjčanki z dne september 2015, že sprejemala pobude za spremembe in dopolnitve OPN do 31. oktobra 2015. Prejete pobude smo, glede na vsebimo pobude in v skladu z določbami ZPNačrt, razdelili v tri sklope (kratek, skrajšan in navaden postopek). Aprila 2017 se zaključujeta dva sklopa, kratek in skrajšan postopek sprememb in dopolnitev OPN.
V navaden postopek sprememb in dopolnitev OPN bodo vključene pobude občanov, ki smo jih na podlagi javnega poziva, prejeli do 31.oktobra 2015. Ker je po tem roku na MOK prispelo približno 45 novih pobud, se je MOK odločila, da tudi te pobude vključi v postopek sprememb OPN.
S tem pozivom občane in zainteresirano javnost obveščamo, da bodo v tokratne spremembe in dopolnitve OPN vključene tudi pobude, ki bodo na MOK prispele do 19. maja 2017.
Vsi, ki ste do 28. aprila 2017 že oddali pobude, jih v izogib podvajanju ne vlagajte ponovno.

II.

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve namenske rabe v OPN morajo biti ustrezno prikazane in utemeljene in sicer:
-    načrt parcele z natančno označenim območjem (parcel oz. dela parcel) na katerega se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša;
-    obrazložitev in utemeljitev pobude (namen, vrsta objekta, velikost objekta, eventualno idejni projekt, …).
Za večje pobude (površine nad 3000 m2) morajo pobudniki predložiti tudi programsko zasnovo (PZ).
Pobudam, ki so namenjene gradnji kmetijskih objektov morajo biti priloženi še mnenje Kmetijsko svetovalne službe, prikaz zemljišč kmetije v lasti in najemu ter lokacija obstoječe kmetije.
Pobudam, ki se nanašajo na že obstoječ objekt, mora biti predložena še kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
Pobude, ki se nanašajo le na spremembo določil odloka, je potrebno ustrezno utemeljiti.

III.

V spremembah in dopolnitvah OPN bodo upoštevane le pobude in predlogi, ki bodo ustrezno prikazani in utemeljeni ter izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja in konceptom načrtovanja poselitve občine, ustreznosti z vidika urbanističnih meril, varstvenih omejitev in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.


IV.

Občina se bo do pobud in predlogov, oddanih v razpisanem roku, opredelila in tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz III. točke tega obvestila, uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN.
Pobude, ki bodo na občino  prispele po 19. maju 2017, ne bodo vključene v tokratni postopek sprememb in dopolnitev OPN.

V.

Pobude in predloge z ustreznimi prilogami posredujte ali po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ali jih oddajte v vložišču oz. informacijski pisarni na sedežu občine, lahko pa jih posredujete preko e-pošte na naslov: sanja.kozman@kranj.si  s pripisom »Pobuda za spremembo in dopolnitev OPN«.


Številka: 350-27/2017-1-48/15
Kranj, 19.4.2017


Boštjan Trilar
Župan Mestne občine Kranj