Novice

11. junij, 2012
RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2012

Na 15. seji Sveta MOK, dne 16. maja 2012, je bil sprejet nov Odlok o priznanjih v Mestne občine Kranj, http://www.uradni-list.si/1/content?id=108696 , ki je pričel veljati v soboto 9.6.2012.


Komisija za nagrade in priznanja na podlagi 4. člena novega odloka objavlja razpis Za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2012.

Obrazložene pisne predloge za podelitev priznanj lahko dajo župan, in člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skupnosti. Odposlani morajo biti s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno  30. 8. 2012 do 24. ure na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS« in morajo vsebovati podatke o predlaganih kandidatih (ime, priimek in naslov stalnega bivališča), vrsto priznanja, utemeljitev predloga in kontaktne podatke predlagatelja. Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vloge.

 

 

Komisija na sejah obravnava podane predloge za podelitev priznanj, ugotavlja, ali so v predlogih izkazane zasluge za podelitev katerega izmed priznanj, ter na podlagi ocene pomembnosti uspehov in zaslug oblikuje predloge sklepov z obrazložitvami, ki jih da v obravnavo in sprejem Svetu Mestne občine Kranj.

 

Občan ali organizacija lahko izjemoma dobi priznanje večkrat, vendar naslednje šele po preteku petih let od prejšnje podelitve.

 

Komisija lahko za posameznega predlaganega kandidata spremeni predlagano vrsto priznanja.

 

Poglejte: Razpis Za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2012