Novice

15. junij, 2015
Stari Kranj je prava poslovna priložnost

Objavljen je ponovljen javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju.

 

Mestna občina Kranj z današnjim dnem 12. junija 2015 objavlja javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2015 in 2016. Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov od dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je od dneva, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike storitev, do 31. 12 .2016. Najvišje možno sofinanciranje najemnine je do 50 % najemnine oziroma do 5 EUR/m2. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). Višina razpisanih sredstev za leto 2015 je 19.250 EUR, za leto 2016 pa 18.500 EUR. Najvišja možna najemnina ne sme presegati 10 EUR/m2.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki ter mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, socialna podjetja in zavodi, ki bodo izvajali dejavnost v pritličnih prostorih na območju starega Kranja.
Prijavijo se lahko bodoči najemniki pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju, ki bodo v do sedaj praznih poslovnih prostorih (na dan objave razpisa je prostor prazen) opravljali gospodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu 2015. Prednost do sofinanciranja bodo imeli ponudniki s področja maloprodaje.


Prejemnik subvencije mora uporabljati oz. imeti najete poslovne prostore za obdobje, za katerega je zaprosil za sofinanciranje. Prejemniki subvencije se zavežejo, da bodo po končanem obdobju prejemanja subvencije (po 31.12.2016) v pritličnem poslovnem prostoru izvajali dejavnost, ki je bila sofinancirana, vsaj še 12 mesecev (vsaj do 30.6.2017).

 

Za območje starega Kranja se šteje območje, ki je določeno z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/83), in sicer območje celotne naselbine na pomolu (Prešernova, Tavčarjeva, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, Jahačev prelaz, Reginčeva, Glavni trg, Jenkova in Poštna ulica, Maistrov trg, Trubarjev trg, Na skali, Pot na kolodvor, Škrlovec in del Koroške ceste do Stare Pošte), del Ljubljanske ceste (Jelenov klanec), območje Vodopivčeve ulice, Kokrškega brega, Sejmišča in Lajha.

 

Javni razpis bo odprt od 12.6.2015 do 15.9.2015. Vloge morajo biti prejete do 15.9.2015 do 12.00 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v zaprti kuverti in opremljene z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2015 in 2016 – ponovljen razpis « in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke

.

Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa (12. 6. 2015) dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (javni razpisi, naročila) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na naslovu Mestna občina Kranj – sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.