Novice

15. april, 2014
Da bo stari Kranj spet živahen in zanimiv

V letu 2014 so bile za oživitev starega Kranj že izvedene določene aktivnosti, in sicer srečanje z malimi podjetniki v mestnem jedru, aktivnosti na področju mestnega marketinga - decembrska promocijska akcija ponudbe v mestu »Doživimo Kranj« ter akcija ob dnevu žena »Razvajaj se v mestu«, ki je bila izvedena v sodelovanju z drugimi občinami (poleg Kranja so sodelovale občine Ljubljana, Celje, Koper, Velenje in Jesenice). Izvedena je bila tudi anketa med malimi podjetniki v mestnem jedru o učinkovitosti akcije »Razvajaj se v mestu«. V sodelovanju s prej navedenimi občinami so stekle priprave za ustanovitev Slovenskega združenja za mestni marketing, katerega namen je skupno reševanje problematike oživljanja mestnih jeder, sodelovanje v skupnih promocijskih akcijah ter možnost financiranja projektov iz evropskih sredstev. V pripravi je projekt predstavitve malih podjetnikov mestnega jedra na Ljubljanskem obrtniškem sejmu, ki bo potekal od 7. do 10. maja 2014, ter akcija popustov in predstavitve ponudbe malih trgovcev v mestnem jedru »Po–mlad v mestu«.


V januarju 2014 je bilo vzpostavljeno delovno mesto koordinatorja za mestno jedro na Uradu za družbene dejavnosti. Vzpostavljena je bila delovna skupina za oživitev starega mestnega jedra, ki jo sestavljajo predstavniki Krajevne skupnosti Center, Zavoda za turizem Kranj, trgovcev in gostincev starega Kranja. Naloga delovne skupine je celostno upravljanje z mestnim jedrom, ki zajema obravnavo predlogov ukrepov oživljanja mestnega jedra, pripravo smernic za posamične ukrepe, sodelovanje s pripravljavci ukrepov (uradi Mestne občine Kranj) ter pregled realizacije ukrepov.


Najbolj pereč problem v starem Kranju ostaja povečano število praznih poslovnih prostorov, ki so v zasebni lasti, okrnjena ponudba ter spremenjene nakupovalne navade prebivalcev, ki raje kot nakupe v starem Kranju izberejo ponudbo nakupovalnih središč.


Delovna skupina za oživitev starega mestnega jedra je pregledala nabor ukrepov, potrebnih za oživljanje mestnega jedra. Gre predvsem za številne ukrepe spodbujanja malega gospodarstva v mestnem jedru, ki se vežejo na možnost dodelitve sredstev za spodbujanje malih obrti, oprostitve uporabe stavbnega zemljišča, oprostitve najemnin za gostinske vrtove, oprostitev komunalne takse za namen oglaševanja in uporabo javnih površin, vzpostavitev odloka o vzdrževanju stavb in podobno. Na področju investicij so nujno potrebni naslednji ukrepi: ureditev tržnice in javnih sanitarij, širitev parkirišča na Likozarjevi ulici, sofinanciranje obnove stavb v mestnem jedru, možnost uveljavljanja predkupne pravice za poslovne prostore ter ohranitev Glasbene šole Kranj v mestnem jedru. Bistvenega pomena je tudi nemoteno delovanje prometne ureditve v starem Kranju, ki mora biti dosežena s strinjanjem ciljnih skupin v mestnem jedru.


Delovna skupina je izmed obravnavanih ukrepov določila prednostni red v letu 2014, in sicer: inventarizacija praznih poslovnih prostorov v starem Kranju, pogovori z lastniki in opredelitev dogovorov z večjimi trgovskimi verigami za vzpostavitev njihovih trgovin v mestnem jedru, ureditev tržnice in javnih stranišč,zapolnitev poslovnega prostora v lasti kranjske občine na Poštni ulici 3 (bivši Transporter), doseči, da družba Hypo Leasing odpre trgovino v mestnem jedru, kot se je pogodbeno zavezala, proučitev možnosti oprostitve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne prostore v mestnem jedru ter proučitev možnosti oprostitve najema gostinskih vrtov.


Poleg navedenega bodo v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj izvedene aktivnosti v sklopu mestnega marketinga, katerih cilj je sistematično oglaševanje oz. promocija ponudbe v mestnem jedru. Nadaljevali bomo s popustniškimi akcijami, vzpostavili mestni časopis, spletno in stran starega Kranja na Face Booku, izvedli neformalna izobraževanja za male podjetnike v mestnem jedru ter druge projekte na temo mestnega marketinga.