Novice

7. december, 2016
Zadrževalnik Bantale prvi korak k celoviti rešitvi poplav v Stražišču

Kranj, 5. december 2016 - Izgradnja zadrževalno-ponikovalnega polja na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti, zaključena v zadnjih dneh novembra, je prvi izmed predvidenih ukrepov celovite ureditve poplav v Stražišču. Izgradnji zadrževalnika sledijo še črpališče, s katerim bo delno rešen tudi problem končnega dela kanalizacije iz Stražišča, torej iztok na Centralno čistilno napravo Kranj, in pa sanacija struge Trenče, s katero bodo izpolnjeni pogoji za ureditev kanalizacijskega sistema v Stražišču, ki zaokroža ta celovit pristop in zagotavlja trajno rešitev poplavnih razmer v Stražišču.

»Poplave opozarjajo na porušeno ravnovesje. Njihovo omejevanje mora biti sistematično in načrtovano, rešitve pa celovite. Gre za obsežne projekte, kjer vsak posamezni projekt predstavlja del rešitve. In le skupaj tvorijo celoto,« je ob izgradnji zadrževalnika poudaril Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj, ter dodal: »Ta prvi korak, ki smo ga ravno zaključili, je del širšega projekta. Za izgradnjo zadrževalnika smo iz proračuna namenili slabih 230.000 evrov, prve ocene potrebnih sredstev za črpališče znašajo 25.000 evrov, za sanacijo struge Trenče, v delu med Hafnerjevo in novim zadrževalnikom, pa je v proračunu namenjenih 380.000 evrov.«
Vloga človeka ni zanemarljiva


Človek v skrbi za večje bivalno udobje prav s posegi v naravno okolje - pogosto tudi nenadzorovanimi - sam vnaša neravnovesje. Tudi na območju Stražišča v Kranju namreč prihaja do razliva in poplav zaradi poselitve, pozidave in asfaltiranja zelenih površin, zaradi česar zemlja ne prepušča meteornih voda. Dodatno pa prispeva tudi dejstvo, da danes obstoječa kanalizacija v Stražišču, predvsem del, namenjen zbiranju meteornih voda, ni bila projektirana za današnje potrebe, torej obsegu današnje poselitve in s tem že omenjenem obsegu pozidanih, asfaltiranih površin.


Zadrževalnik Bantale za nadzorovano zbiranje meteornih voda
Zadrževalnik stoji na mestu nekdanje naravne kotanje, iz katere se je voda ob večjih nalivih nenadzorovano razlivala po bližnjih travnikih. Njegov poglavitni namen je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki sedaj poplavljajo bližnje objekte, cesto in kmetijska zemljišča. S svojo prostornino (približno 25.000 kubičnih metrov) bo zadržal meteorne vode iz dela naselja Stražišče.


Naslednji koraki: črpališče, sanacija struge Trenče in kanalizacija v Stražišču
Naslednji korak, ki sledi izgradnji zadrževalnika in je predviden v naslednjih mesecih, je gradnja črpališča. Z njim se bo v zadrževalniku zbrana voda prečrpavala oziroma odvajala v obstoječ kanal, ki vodi do reke Save. S tem bo delno rešen tudi problem končnega dela kanalizacije iz Stražišča, torej iztok na Centralno čistilno napravo Kranj. Za celovito reševanje poplavnih razmer v Stražišču je v letu 2017 načrtovana tudi sanacija dela struge Trenče, med Hafnerjevo potjo in zadrževalnikom, za katero je v proračunu Mestne občine Kranj predvidenih 380.000 evrov. In šele po zaključenih vseh treh fazah (izvedenih vseh ukrepih) lahko Mestna občina Kranj pristopi k ureditvi kanalizacijskega sistema v Stražišču, ki zaokroža celovit pristop in zagotavlja trajno rešitev.
 

Kranj uvaja nove oblike komuniciranja s svojimi občani
»Na srečanju krajanov s projektantom je bilo odgovorjeno na najbolj pereča vprašanja, dodatno pa so bila izpostavljena nova. Tudi zato smo se odločili, da krajanom v zbirnem, kratkem poročilu predstavimo informacije in odgovorimo na glavne pomisleke. Te zadevajo predvsem morebitno povečanje števila komarjev in pa neželenega smradu,« je dosedanjo komunikacijo z občani povzel župan Boštjan Trilar in dodal, da zadrževalnik ureja dosedanje nenadzorovano stekanje in zadrževanje meteornih voda na to območje, da pa do povečanih količin prihaja v »mokrih mesecih«, ko komarjev načeloma ni in da se enaka sestava vode, kot se je v naravno kotanjo stekala sedaj, steka tudi v zadrževalnik. Župan je opozoril tudi na neljubo, enkratno napako izvajalca v času gradnje, ki so jo že odpravili, in v posebnem poročilu občane pozval, da ponovno zberejo morebitna vprašanja, na katera bodo odgovorili, hkrati pa že danes povabil k spremljanju spletne strani www.kranj.si na kateri bo z novim letom objavljen t. i. semafor projektov. Ta je namenjen boljši obveščenosti občanov o vseh projektih, ki se izvajajo ali so načrtovani v neposredni bližini.