Novice in predstavitev šolstva v Kranju

22. januar, 2016
Mestna občina Kranj je objavila razpis za vpis otrok v prvi razred osnovnih šol na območju MO Kranj

Mestna občina Kranj je danes, v petek, 22. januarja 2016, na spletni strani objavila razpis za vpis otrok v prvi razred osnovnih šol na območju MO Kranj.

Starši so dolžni v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Razpis za vpis je objavljen v sredstvih javnega obveščanja.
Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva, šola v njem je otroka na željo staršev dolžna vpisati.

V skladu z 48. členom Zakon o osnovni šoli in 6. členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol lahko starši vpišejo otroka v prvi razred v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Pomembno je, da morajo starši najprej vpisati otroka v šolo v svojem primarnem okolišu, najpozneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Vlogo za soglasje k prepisu rešuje zaprošena šola, pri tem pa mora sodelovati tudi šola primarnega šolskega okoliša. Zaprošena šola namreč ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi bila s tem kršena primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem okolišu, in če to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zmanjšanja števila učencev na matični šoli. Šola odloči o vlogi za prepis v tridesetih dneh po prejemu in o tem pisno obvesti starše, pa tudi matično šolo.

Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
 
Dostop do razpisa: Razpis za vpis otrok v 1. razred osnovnih šol na območju MOK za šolsko leto 2016/17 (razpis)

Mestna občina Kranj je ustanoviteljica 9 osnovnih šol, od teh eno s prilagojenim programom. V šolskem letu 2015/2016 jih obiskuje 5.051 učencev v 239 oddelkih.