Novice s področja prometa

5. oktober, 2016
Za promet si je treba čas vzet

Kranj: O mirujočem prometu in idejah za rešitve na javni delavnici. ”Avtomobilov je preveč, a za uvajanje novih prometnih režimov si bomo vzeli potreben čas,” je skupno sporočilo udeležencev delavnice o prometnem režimu na javnih parkirnih površinah v Mestni občini Kranj.

Kranj, 4. oktober 2016 – Mestna občina Kranj je pripravila prvo javno delavnico na temo spreminjanja prometnih režimov na javnih površinah za parkiranje v centru Kranja. Na delovno srečanje je prišlo več kot 50 udeležencev, med katerimi je bilo največ stanovalcev in podjetnikov iz mestnega jedra.
Uvodoma je župan Boštjan Trilar pojasnil, da se je kranjska občina s Trajnostno urbano strategijo odločila za prehod v mehko mobilnost, zato sedaj na različnih področjih prometa pripravlja potrebne izvedbene dokumente, projekte in ukrepe. Mednje sodi tudi urejanje režimov parkiranja in zmanjševanje prometa v mestu. Pri tem pa je izpostavil, da si bo MO Kranj za uvajanje sprememb in za dialog z občani vzela potreben čas.


Kot je poudaril Miha Juvan, vodja Urada za gospodarske javne službe, je problematika parkiranja v Kranju zahtevna, saj po študiji mirujočega prometa primanjkuje kar 15.000 parkirnih mest. Občina nima denarja, niti prostora, da bi lahko zgradila toliko novih parkirnih prostorov. Zato je nujno pristopiti k boljši izrabi obstoječih parkirišč, jasnim pravilom parkirnih režimov, doslednemu upoštevanju le-teh in zmanjševanju potreb po parkiranju. Možne rešitve, kot je poudarila Uršula Longar iz LUZ-a, gredo v smer določitve treh con, tako na območju starega mestnega jedra kot tudi v upravnem območju mesta in na območju večstanovanjskih sosesk. Z odlokom bo določeno, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko dostopa in parkira na javnih parkirnih površinah znotraj posamezne cone. Poudarila je, da je ob spremembi prometnih režimov potrebno uvesti tudi spremljajoče ukrepe, kot so posebna dostavna mesta ter javna vozila za dostavo in prevoz v pešcono, možnost izposoje koles, nadgradnja kolesarske mreže in varnih poti v mestu, izboljšanje javnega potniškega prometa in gradnja garaž.


V drugem delu so udeleženci v manjših skupinah razpravljali o predlaganih rešitvah. Prisotni enotno ugotavljajo, da se je sprememb potrebno lotiti fazno, in sicer najprej z doslednim izvajanjem obstoječih pravil, nato pa s postopnim uvajanjem con in novih režimov. Uvajanju con občani niso nasprotovali, prav tako je bilo visoko strinjanje o ohranitvi pešcone v starem mestnem jedru. V posameznih conah je smiselno razmisliti o uvedbi podcon z različnimi režimi dostopa znotraj in prehodnosti med conami.


Pri postavljanju pravil v starem mestnem jedru je treba upoštevati posebne potrebe posameznih poslovnih dejavnosti in ranljivih skupin, še zlasti starejših in invalidov. Predvsem pa je nujno, da se omeji število dovolilnic za dostop z avtomobili v pešcono in da se dostop v mestno jedro prednostno omogoči stanovalcem, dostavi in nosilcem dejavnosti. Za zaposlene v mestnem jedru se predlaga parkiranje na parkiriščih na obrobju mestnega jedra ali, če je možno, da za prihod na delo uporabljajo javni prevoz ali kolo.


Na problematiko parkiranja na intervencijskih poteh, tako v starem mestnem jedru kot v večstanovanjskih naseljih, je opozoril predstavnik gasilske službe. Tako občani kot načrtovalci prometnih režimov morajo imeti to ves čas v smislih, saj je stalna dostopnost do objektov ključna za zagotavljanje varnosti in življenj prebivalcev in obiskovalcev mesta.


Končni cilj urejanja in sprememb mora biti višja kakovost bivanja in privlačnost mesta ter s tem večji obisk Kranja.


Pripravljavci novih ureditev in načrtovalci celostne prometne strategije Kranja so od sodelujočih v razpravi dobili veliko praktičnih predlogov rešitev, kot so uvedba koridorjev za kolesarje v starem mestnem jedru, neposredne avtobusne povezave med mestnim jedrom, večstanovanjskimi soseskami in železniško postajo ter upoštevanje dobrih praks iz primerljivih tujih mest. Poudarili so, da je potrebno promet in parkiranje omejiti še zlasti v okolici javnih ustanov, kot so zdravstveni dom, osnovne in glasbena šola.


Poročilo z delavnice bo objavljeno na spletnih straneh MO Kranj skupaj z rezultati ankete, ki se je izvajala v tednu mobilnosti. Pripravljavci ukrepov na področju urejanja prometa v MO Kranj bodo vse predloge proučili, jih smiselno medsebojno uskladili in z njimi nadgraditi predlagane rešitve. Udeleženci so izrazili željo, da se takrat ponovno srečajo na podobnem dogodku.


V vmesnem času pa bo v okviru Celostne prometne strategije Kranja potekalo še več delavnic, na katerih se bodo obravnavali še drugi vidiki prometa.