Novice s področja prometa

8. september, 2016
Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj

Mesta so bila ustvarjena za ljudi. Po industrializaciji pa so rasla skupaj s številom delovnih mest, temu pa so za potrebe cestne infrastrukture morali prilagoditi prostorsko zgradbo mesta in jo hkrati okrnili za bivanje in delovanje prebivalcev. Postala so polna hrupa, škodljivih emisij v ozračju in oropana zelenih površin. V začetku so tako  prevladovali tradicionalni načini načrtovanja prometa, ki temeljijo na povečanju zmogljivosti prometne infrastrukture za povečanje pretočnosti in hitrosti v prometu. Temeljijo na gradnji novih cest, železniških prog, mostov in krožišč. Tovrstni projekti so veliki in dragi, v ospredje pa postavljajo avtomobile. V zadnjih nekaj letih se je trend o zdravem načinu življenja  apliciral tudi na področje prometa. Sodobno razmišljanje gleda in investira v boljšo prihodnost.

Da bi izboljšali podobo Mestne občine Kranj, smo se odločili za prijavo na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in bili uspešni pri pridobitvi sredstev Kohezijskega sklada za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije (CPS). Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj pomeni dolgoročni proces oblikovanja trajnostnega prometnega sistema, za vzpostavitev ukrepov za dvig kakovosti življenja v občini in prijaznega okolja vsem občanom. Strategija se izvaja za celotni prostor in prometni sistem Mestne občine Kranj. Mesto zaradi svoje strateške lege povezuje Alpe in nižino in je hkrati pomemben tudi z vidika turizma. Naši cilji so izboljšati povezanost občine s sosednjimi občinami in povezanost urbanih območij z ruralnimi. Nenazadnje  boljše izkoriščen prostor, izboljšana privlačnost in kakovost okolja, optimalno organiziran javni potniški promet, razvita kolesarska mreža, ki poveže mesto z zelenim zaledjem uresničuje razvojne potenciale občine in izboljša možnosti dostopa do sredstev Evropske unije. Celoten proces izdelave CPS okvirno traja 15 mesecev.

Celostna prometna strategija ni zgolj dokument, ki je sam sebi namen, ampak je strateški dokument, v katerega se zapiše zaporedje ukrepov za reševanje izzivov na področju prometa. Dokument temelji na trajnostnem načrtovanju prometa in pokriva urejanje potniškega, blagovnega, javnega, zasebnega, motoriziranega in nemotoriziranega prometa. Tako se vlaga v boljše bivalno in delovno okolje mesta Kranj in naselij v celotni občini. Projekt CPS se odlikuje, ker temelji na dobrih praksah evropskih in tudi slovenskih mestih. Je sodobna prometna strategija, ki nadgrajuje obstoječe metode na področju urejanja prometa.

Vizija strategije je omejevanje vožnje z osebnim avtomobilom, s čim se spodbuja trajnostna mobilnost. To vodi večji dostopnosti storitev in območij ter večje prometne varnosti. Želimo, da se še posebej starejši, otroci, starši z vozički in osebe z različnimi oviranostmi gibajo v varni okolici. Prebivalci, ki so brez dostopa do osebnega avtomobila in so prikrajšani tudi za javni promet zaradi slabih povezav, nimajo enakovrednih pogojev za mobilnost. Zagotoviti želimo večjo svobodo pri gibanju, delovanju in bivanju. Tako so cilji umiri promet v naseljih, uvesti mirne cone v mestnih središčih in s tem zmanjšati hrup, pozitivno vplivati na zdravje in višjo kakovost zraka.

Strategija je celostna iz več vidikov. Sloni na odločitvah, ki jih podpirajo občani. Združuje prakse in politike različnih sektorjev za zdravje, okolje in prostor ter vključuje deležnike, kot so predstavniki policije, redarstva, različnih društev, vzgojno izobraževalnih ustanov in javnega prometa. Ker gre za transparentno načrtovanje po meri ljudi, so poleg projektne skupine strokovnjakov vključeni vsi občani, v vse faze načrtovalskega procesa. Pri načrtovanju se pregledajo stroški in koristi širše družbe, vizija in cilji pa so merljivi, kar pomeni da so ukrepi izdelani tako, da se jih lahko po možni uveljaviti redno spremlja.

Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj temelji na sodelovanju, vrednotenju in vključevanju. Javnost se informira in z njo sodeluje s pomočjo intervjujev, anket, številnih javnih razprav, delavnic in prireditev na prostem.
 

Ključna razlika v primerjavi s tradicionalnimi pristopi načrtovanja prometa je kot že omenjeno v tem, da ne gre za izrazito gradbeni projekt. Spreminjanje infrastrukture je pri tem projektu le eden od možnih načinov načrtovanja prometa. Najprej se razmišlja o možnih alternativah, torej mehkih ukrepih, ki niso le kratkoročno privlačni. Slednji veljajo za stroškovno optimalnejše in koristnejše. Eden od načinov uveljavljanja teh ukrepov je ozaveščanje s pomočjo kampanj in promocij o  uporabi okolju prijaznih in zdravih načinov potovanj. Želimo spreminjati potovalne navade občanov. Spodbujati občane, da uporabljajo trajnostne načine potovanj, kot so hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza ali vsaj skupna vožnja do delovnega mesta in šole z avtomobilom.

Hoje se velikokrat ne obravnava kot način potovanja. V načrtovanje prometa velikokrat ni enakovredno vključena in je podrejena cestnim površinam. Tukaj se pozornost namenja tudi kakovosti ulične osvetljave, širini pločnikov, višini robnikov, klančinam za gibalno ovirane in dolžino čakalnega časa na semafor. Izboljšana in varna kolesarska infrastruktura je hkrati rekreacijska povezava mest z zelenim zaledjem. Mehki ukrepi v tem primeru so priprava predavanj o obzirnem kolesarjenju za otroke šolarje, razne promocije učinkov kolesarjenja in hoje na zdravje. Posledično so mladi razmer v prometu navajeni in zato tudi pazljivejši. Na področju javnega potniškega prometa se poudarja uporaba energetsko varčnejših vozil, vozil na alternativni pogon in manjših vozil, ki dosegajo tudi ožje predele mest oziroma vasi. Privlačen in zanesljiv javni potniški promet privablja širšo množico.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.