Enkratni denarni prispevek za novorojence

Enkratni denarni prispevek za novorojence

 

Z enkratnim denarnim prispevkom za novorojence se družini zagotavlja dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Upravičenci, pogoj, postopek, način dodelitve in višina enkratnega denarnega prispevka je razvidna v Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini KranjOdloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj v Popravku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj in v Odloku o spremembah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj.

Upravičenec uveljavlja pravico do enkratnega denarnega prispevka s pisno vlogo na predpisanem obrazcu (povezava). Vlogi pa je potrebno priložiti:

  • izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca
  • fotokopija dokumenta iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do prispevka
  • skrbnik ali rejnik - potrdilo Centra za socialno delo o tem, da je mladoletni otrok postavljen pod skrbništvo oz oddan v rejništvo.

Vlogo je potrebno vložiti najkasneje v šestih mesecih po otrokovem rojstvu.

 

Višina enkratnega denarnega prispevka od 1.1.2018 znaša 130,00 EUR na otroka.

 

Vloga se vloži v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali pošlje po pošti.


Kontaktna oseba: Darja Veternik, tel. 04 237 33 82.