Javne obravnave

VABILO K SODELOVANJU
 
 
Z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostjo vas vabimo k oddaji pripomb in predlogov na osnutek »Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne« in »Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne«.
 
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 12. aprila 2018 na e-naslov: tina.bermez@kranj.si  ali po
 
pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
 
Prijazno vabljeni!
 
Razlogi za sprejem predpisov:
 
Mestni svet Mestne občine Kranj in občinski sveti občin Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Škofja loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri in Tržič so v letu 2013 sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/2014) s katerim so ustanovili javni zavod Gorenjske lekarne za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti in Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/2014), s katerim so ustanovili skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne.
 
Po uveljavitvi navedenih odlokov s 1. februarjem 2014 je bil v letu 2016 sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št.85/2016), ki je vnesel spremembe v organizaciji izvajanja lekarniške dejavnosti in določil nov obseg lekarniške dejavnosti. Določil je pogoje za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, obveznosti ustanoviteljic, vsebino akta o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, pristojnosti in naloge organov javnega lekarniškega zavoda ter pogoje za imenovanje direktorja in strokovnega vodje ter člane sveta javnega lekarniškega zavoda. Izhajajoč iz navedenega in upoštevaje določilo prvega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ morajo ustanoviteljice javnega zavoda Gorenjske lekarne uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost in delovanje javnega zavoda z določili novega Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ v dveh letih od uveljavitve Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, to je do 27. januarja 2019.
 

Predlog novih odlokov je pripravil Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor, Smetanova ulica 30, Maribor. 

 

Tukaj si lahko ogledate osnutek odlokov.