Sporočila po seji Sveta

24. maj, 2018
37. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MO KRANJ

Kranj, 26. april 2018 - Mestni svet je soglasno, s 26 glasovi za potrdil osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja.

 


Osnovna šola Staneta Žagarja je stara 57 let (zgrajena 1961) in doslej ni imela večjih dozidav oziroma gradbenih prenov. Leta 1976 so na južni strani objekta zgradili lesen montažni pritlični objekt, ki je s šolo povezan prek hodnika in je prostorsko povsem neprimeren za izvajanje izobraževalne dejavnosti. V njem so dve učilnici, garderobe in manjša telovadnica, ki pa je zaradi nizkega stropa (2,2 metra) uporabna samo za nekatere športe. Šola ima tudi sicer veliko pomanjkanje pokritih površin za izvajanje športnih programov, kar rešuje z gostovanjem v olimpijskem bazenu, najemom športne dvorane in telovadbo na zunanjem igrišču, ko vreme to dopušča. V šolskem letu 2017/2018 šolo obiskuje 480 učencev, ki imajo pouk v 20 oddelkih. Šolska zgradba je obremenjena več, kot so kapacitete, in nujno potrebuje dolgoročno ter hitro rešitev. Za to je bil svetu v odločanje tudi predlagan odlok o sodelovanju z zasebnim partnerjem, ki bi projekt v celoti izvedel, financiranje pa se porazdeli na daljše obdobje. S tem MO Kranj pri OŠ Staneta Žagarja pridobi telovadnico, šest učilnic in večnamenski prostor. Doprinos je zagotovitev pogojev za normalno opravljanje osnovnošolske dejavnosti, varnost otrok, izvajanje zadostnega števila ur športne vzgoje v primernih prostorih, omogočanje izvedbe prireditev za celo šolo hkrati in podobno.
Pred pričetkom gradnje bosta odstranjena obstoječi montažni objekt in povezovalni hodnik. Na zemljišču jugo – vzhodno od šole se postavi nov objekt dimenzij 30,40 m x 23,55 m, na zahodni strani bo dodan pritlični vkopan objekt dimenzij 17,20 m x 2,64 m. Povezava s šolo bo omogočena preko zastekljenega hodnika širine 3 metre. Telovadnica bo segala preko dveh etaž, servisni prostori bodo v vsaki etaži, v medetaži so predvidene tribune in dva kabineta, v nadstropju pa bod urejene učilnice s pripadajočimi sanitarijami in kabinet. Konstrukcija bo sestavljena iz armiranobetonskih stebrov in jeklenega paličja, nad katerem bo strop iz lesenih križno lepljenih plošč. Dostop do telovadnice bo zagotovljen tudi za invalide. Ogrevanje je predvideno iz obstoječe kotlovnice, ki je locirana v kleti obstoječe šole, energent je zemeljski plin. Predvidena je nadgradnja kotla s soproizvodnjo toplote in električne energije.
Nova telovadnica bo namenjena predvsem izvajanju šolske vzgoje za potrebe šole, v popoldanskem času pa bo namenjena tudi za rekreacijo občanov in vadbo športnih klubov ter društev.


Kolesarske povezave v Kranju
Pri premoženjskih zadevah je mestni svet s potrditvijo prerazporeditve sredstev v višini 98.264,94 evrov v proračunu za leto 2018 opredelil kot samostojen projekt Kolesarske povezave v Kranju, ki se bo izvajal do leta 2020 in za katerega bo MO Kranj pridobivala državna in evropska sredstva. Gre za prerazporeditev že predvidenih sredstev za investicije na področju cestnega prometa na načrt razvojnih programov (NRP) posebej za kolesarske povezave, kar je potrebno za pridobitev državnih in evropskih sredstev sofinanciranja. Za leto 2018 je potrebno zagotoviti sredstva iz vseh virov v višini 239.446,54 evrov, od tega lastnih sredstev MO Kranj 98.264,94 evrov (državnih sredstev je predvidenih 28.236,32 evrov in evropskih sredstev 112.945,28 evrov).
Osnovni namen projekta je izvedb ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

  • soseska Planina‑nakupovano središče Primskovo,
  • soseska Primskovo‑upravno-trgovski center Primskovo,
  • soseska Šorlijevo naselje‑Športni park Kranj,
  • soseska Šorlijevo naselje‑središče Vodovodni stolp,
  • soseska Zlato polje (povezava Naklo)‑upravni center Kranj,
  • soseska Orehek‑avtobusno postajališče Orehek,
  • vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti (CTM) na kolesarski povezavi v soseski Planina.

Cilji so pospeševanje prehoda Kranja s tradicionalnih motoriziranih oblik mobilnosti na trajnostno mobilnost, zagotavljanje pogojev, da bo velika večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom in da se do leta 2023 vzpostavi manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta, ki bodo omogočale navezavo na omrežja sosednjih občin.


Ostale zadeve
Svetniki so v drugem branju potrdili Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v mestni občini Kranj. Namen in cilj sprememb je, da se natančneje uredi delo inšpekcij in redarstva na področju, ki do sedaj ni bilo urejeno. Zlasti gre za pravila uporabe javnih površin, ravnanj v zvezi s prostoživečimi živalmi, opredelitev dolžnosti pri pomožnih objektih in dopolnitev pristojnosti nadzora. Spremembe bodo začele veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu RS.
Mestni svetniki so v prvem branju potrdili osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne. V odloku o ustanovitvi javnega zavoda gre za dopolnitve določb glede na veljavno zakonodajo, predvsem: na novo se določajo ustanovitveni deleži, dopolnjuje se dejavnosti zavoda, sprememba je pri organih zavoda, spreminja se sestava sveta zavoda in dopolnjujejo njegove pristojnosti in usklajuje se dikcija, ki ureja presežek prihodkov nad odhodki.
Spremembe v osnutku odloka o ustanovitvi sveta zavoda sledijo spremembam odloka o ustanovitvi zavoda, in sicer: sprememba naziva iz skupnega organa v svet ustanoviteljic ter uskladitev pristojnosti v okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu.
V prvem branju je bil sprejet tudi osnutek odloka o ustanovitvi Glasbene šole Kranj. Razlog je dopolnitev določb odloka glede na veljavno zakonodajo. Dosedanji odlok je neenotno in mestoma pomanjkljivo navajal naloge organov in strokovnih organov zavoda, dopolnitve so tudi v delu, ki ureja javnost dela zavoda in zbiranje ter varstvo osebnih podatkov.
Svetniki so potrdili sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za jesenske lokalne volitve. Ta sledi zneskoma, ki sta kot najvišja zneska za dobljeni glas na volitvah v občinski svet in kandidata za župana določena v Zakonu o volilni in referendumski kampanji. Zneska ostajata enaka, kot sta bila določena za lokalne volitve v letu 2014. Političnim strankam in drugim organizatorjem volilne kampanje, katerih kandidati so izvoljeni v mestni svet, se povrnejo stroški kampanje v višini 0,33 evrov za vsak prejeti glas volivcev. Do delnega povračila stroškov so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 odstotkov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 evra za dobljeni glas. Enako velja za drugi krog glasovanja. Seveda skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.


Pri kadrovskih zadevah je mestni svet dal soglasje k imenovanju Antona Pogačnika za direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske za mandatno obdobje petih let (1. 9. 2018‑31. 8. 2022). Svetniki so dali pozitivni mnenji h kandidaturama za ravnatelja/ravnateljico Gimnazije Franceta Prešerna, in sicer Mirjani Bizjak in Aljošu Ermanu. Oba kandidata izpolnjujeta pogoje razpisa. Prav tako so dali pozitivni mnenji h kandidaturama za ravnatelja/ravnateljico Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj, in sicer Lidiji Goljat Prelogar in Gašperju Strniši – oba izpolnjujeta pogoje razpisa. Tudi na razpis za ravnatelja/ravnateljico Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj sta se prijavila dva kandidata, Saša Kocijančič in Aljaž Rogelj, in oba izpolnjujeta razpisne pogoje. Mestni svet je dal pozitivno mnenje k njuni kandidaturi. Na razpis za ravnatelja/ravnateljico Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj je prispela ena prijava. Mestni svet je tako dal pozitivno mnenje h kandidaturi Nade Šmid, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Tudi za ravnatelja/ravnateljico Višje strokovne šole Šolskega centra Kranj je prispela ena prijava in mestni svet je potrdil pozitivno mnenje h kandidaturi za Lidijo Grmek Zupanc, ki izpolnjuje razpisne pogoje.
 
Uvodoma je bilo predstavljeno tudi poročilo o sofinanciranih projektih Mestne občine Kranj, o čemer pa bomo pripravili sporočilo posebej.