Sporočila po seji Sveta

6. marec, 2018
35. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MO KRANJ

Kranj, 1. marca 2018 – Svetniki in svetnice so na seji mestnega sveta MO Kranj obravnavali odlok o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo vrtca Bitnje in sprejeli zemljevid določitve prednostnih območij ogrevanja stanovanjskih objektov, po katerem bodo lahko občani zaprosili za subvencijo Eko sklada in si zagotovili modernejše, predvsem pa bolj ekološko in bolj trajnostno naravnano plinsko ogrevanje, kar doslej ni bilo mogoče.

 

Kratek pregled obravnavanih točk

Po potrditvi zapisnika 34. seje Mestnega sveta MO Kranj ter poročilu o izvršitvi sklepov so svetniki obravnavali kadrovske zadeve, v okviru katerih so  imenovali Gorazda Copka in mag. Janeza Freliha za predstavnika soustanoviteljev v nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja, pri premoženjskih zadevah pa so sprejeli dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 in potrdili nakup dela zemljišča pri skakalnici.  Pri premoženjskih zadevah je mestni svet z večino opredeljenih glasov potrdil tudi nakup radarja za potrebe Medobčinskega inšpektorata Kranj (MIK). Za zagotavljanje učinkovitega nadzora in zmanjšanje števila prekoračitev hitrosti na občinskih cestah so se občine soustanoviteljice Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj dogovorile za nakup treh radarjev, in sicer enega v 100-odstotni lasti Mestne občine Kranj, enega za Cerklje na Gorenjskem, ostale občine pa po odstotkih. Kot je zagotovil župan Boštjan Trilar, bodo radarji tudi vnaprej postavljeni na območjih v bližini šol, kje hitrosti vozil ogrožajo varnost otrok. Kot je na seji predstavil vodja MIK, so dosedanje izkušnje pokazale, da je pričakovanje prisotnosti radarja in posledično sankcij za prevelike hitrosti učinkovito. Tam, kjer ni bilo radarjev, je bila do postavitve ohišja prekoračitev hitrosti pri 80 odstotkih vseh vozil, po postavitvi ohišij, v katerem so izmenjujoče postavljali en radar, pa je sedaj  voznikov, ki na območju prehitro vozijo, le še en odstotek. Župan je povedal, da bodo v želji, da bi bilo prekoračitev čim manj, in v želji zagotoviti varnosti najmlajših na kranjskih šolskih poteh voznike korektno obveščali, kdaj in kje so radarji postavljeni; po mnenju župana je namreč tudi informiranje del preventive. 

 

Mestni svet je na tokratni seji potrdil Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo vrtca Bitnje, po tem ko se je na januarski seji z njim seznanil in ko je mestna uprava ponovno predstavila možnosti gradnje z lastnimi sredstvi. Kot je na izjavi po seji predstavil župan, je mestna uprava ponovno temeljito prečesala vse alternative: »Še enkrat smo se povezali z vsemi, ki bi potencialno lahko zaprosili za koncesijo, še enkrat pregledali možnosti kreditiranja in izkazalo se je, da vse tisto, kar smo že prej pripravili, ni pripeljalo do nobene spremembe. Zato je mestni svet brez razprave, z 24 glasovi za sprejel odlok o javno-zasebnem partnerstvu. Po potrditvi, po marčni seji mestnega sveta bi lahko pripravili razpis in če bo šlo vse po načrtih, bo vrtec zgrajen še letos.

 

V dveh proceduralnih točkah seje mestnega sveta MO Kranj je bila potrjena sprememba odloka o ustanovitvi Mestne knjižnice Kranj in sprememba odloka o zavodu Kranjski vrtci. Kot je predstavil župan: »Pri Mestni knjižnici je šlo samo za to, da strokovni svet sestavljajo trije predstavniki in eden od predstavnikov oziroma organizacija, ki ga je imenovala, ne deluje več, zato je mestni svet potrdil, da bo od zdaj naprej enega od članov strokovnega sveta imenovalo bibliotekarsko društvo. Pri vzgojno-izobraževalnem zavodu Kranjski vrtci pa so bili vloženi trije amandmaji, od katerih je bil en amandma potrjen. Vprašanje je namreč bilo, ali se to zapiše v odloku ali poslovniku ali na kakšen drug način. Mestni svet je odločil, da bo sestava sveta zavoda opredeljena v odloku, sestava sveta staršev pa s poslovnikom. Županov amandma je bil, da imajo vsi predstavniki oddelkov, Kranjski vrtci imajo namreč kar 95 oddelkov, tudi svojega namestnika. S tem bo odločanje čim bolj enakopravno.

 

Sprejet je bil tudi zemljevid, ki določa prednostna območja ogrevanja stanovanjskih objektov v MO Kranj, ki bo omogočil, da bodo lahko občani zaprosili za subvencijo Eko sklada in si zagotovili modernejše, predvsem pa bolj ekološko in bolj trajnostno naravnano plinsko ogrevanje, kar doslej ni bilo mogoče. Če za ogrevanje na nivoju občin namreč niso določena prednostna območja, stanovalci teh območij ne morejo zaprositi za subvencijo Eko sklada, zato je Urad za gospodarsko in gospodarske službe pripravil zemljevid, ki ga je mestni svet tudi potrdil.


Na mestnem svetu je bila predstavljena tudi analiza organiziranosti Kranjskih vrtcev. »Pokazala je, da Kranjski vrtci delujejo relativno dobro, da bi pa se delovanje dalo optimizirati z nekoliko drugačno organizacijsko strukturo, vendar v tem prvem poročilu kakšnih konkretnih ukrepov še ni bilo, zato ker je za tako organizacijsko spremembo potrebno popisati vse procese tako vertikalno kot horizontalno, kar je pa večja naloga. Zato smo se odločili, da se mestni svet s poročilom le seznani, hkrati pa smo se dogovorili, da bo izvajalec tega poročila pripravil ponudbo tudi za konkretne ukrepe, pri čemer mora prikazati tudi morebitne prihranke, zato da se bomo lažje odločili,« je povzel župan.